Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή: Η μία είναι η αποτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών μας. Η άλλη είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών μας. Τζώρτζ Μπέρναρ ΣώΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Εκδόσεις » Έντυπα

 ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

 

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τὲ πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὐ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τὸν δι' ἠμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τὲ ὑπὲρ ἠμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τὴ τρίτη ἡμέρα κατὰ τᾶς Γραφᾶς.

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν του Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρίναι ζώντας καὶ νεκρούς, Οὐ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν.

Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἐν Βάπτισμᾳ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ὁ Θεός-Πατέρας

Πιστεύω,σ’ ἕνα Θεό,Πατέρα,Κυρίαρχο του παντὸς ,ποὺ δημιούργησε ἀπὸ τὸ μηδέν τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. Δημιούργησε δηλαδὴ τόσο τὸν ὁρατὸ καὶ ὑλικὸ ὅσο καὶ τὸν ἀόρατο καὶ πνευματικὸ κόσμο.

 

Ὁ Θεός-Υἱὸς

Πιστεύω καὶ σ΄ἕναν  Κύριο ,Τὸν Θεάνθρωπο  Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶναι ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Γεννήθηκε ἂπ’ Αὐτὸν προαιωνίως. Εἶναι ἀληθινὸς Θεὸς . Ὁ Υἱὸς δὲν εἶναι  δημιούργημα ἡ κτίσμα τοῦ  Θεοῦ  ἀλλὰ  εἶναι Ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα (ἔχει δηλαδὴ τὴν  αὐτὴ Θεία Οὐσία μὲ τὸν Πατέρα)  καὶ τὰ πάντα δημιουργήθηκαν διὰ τοῦ Υἱοῦ.

Αὐτὸς γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, κατέβηκε ἀπὸ τὴν οὐράνια δόξα Του στὴ γῆ καὶ ἔλαβε σάρκα, ὅμοια  μὲ τὴ δική μας, ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου  Πνεύματος. Ἔγινε δηλαδὴ ἄνθρωπος ὅμοιος σ΄ὅλα μέ μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ ἔζησε σὲ συγκεκριμένο χρόνο πάνω στὴ γῆ.

Σταυρώθηκε, ἔπαθε καὶ ἐτάφη γιά μας, ὅταν Ρωμαῖος Ἐπίτροπος τῆς  Ἰουδαίας ἦταν ὁ Πόντιος Πιλάτος.

Καὶ Ἀναστήθηκε, σύμφωνα μὲ τὴν Ἅγια Γραφή, τὴν τρίτη ἡμέρα ἀπὸ τὸν Τάφο. Μετὰ τὴν Ἀνάσταση Τοῦ ἀνέβηκε στὸν Οὐρανὸ καὶ κάθισε δεξιὰ τοῦ Πατέρα Του.

Θὰ ἔρθει καὶ πάλι στὸν κόσμο μὲ δόξα,σὲ χρόνο ποὺ τὸν γνωρίζει μόνο ὁ Θεός,γιὰ νὰ κρίνει τοὺς ζωντανοὺς καὶ τοὺς νεκρούς. Καὶ ἡ βασιλεία Του δὲν θὰ ἔχει τέλος.

 

Ὁ Θεός-Ἅγιο Πνεῦμα

Πιστεύω καὶ στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,ποὺ ἔχει κυριότητα καὶ ἐξουσία.Ζωοποιεῖ ὅλη τὴν κτίση καὶ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα.Εἶναι Ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Προσκυνεῖται καὶ δοξάζεται ἰσότιμα μαζί Τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα  καθοδήγησε  τοὺς Προφῆτες  τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,ποὺ προεῖπαν γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτήρα καὶ προετοίμασαν τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας.

Ἡ Ἐκκλησία

Πιστεύω  καὶ στὴν Ἐκκλησία ,που είναι Μία, ὲπειδή Μία εἶναι ἡ κεφαλή Της,ὁ Χριστός.Ἡ Ἐκκλησία εἶναι  Ἁγία ,χωρισμένη δηλαδὴ ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, ἐπειδὴ  Ἅγιος εἶναι καὶ ὁ Χριστός.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Καθολική,ἐπειδή κατεχει ὅλη τὴν ἀλήθεια.Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καὶ Ἀποστολική,ἐπειδὴ διατηρεῖ ἀκέραιη καὶ  ἀνόθευτη τη διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων.

Ὁμολογῶ ἕνα Βάπτισμα, στὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μὲ τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ βάπτισμα συγχωρεῖται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἀμάρτημα καὶ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔκανε μέχρι νὰ βαπτισθεῖ.

Ἡ μέλλουσα ζωὴ

Πιστεύω καὶ περιμένω τὴν κοινὴ Ἀνάσταση. Θ’ ἀναστηθεῖ κάθε σῶμα γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν ἀθάνατη ψυχή του.Ἡ ἀνάσταση ὅλων θὰ γίνει  μὲ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου .

Προσδοκῶ ὅτι, μετὰ τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν τελικὴ κρίση  ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ Χριστό,θὰ ἀξιωθῶ νὰ ἀπολαύσω τὴ μέλλουσα Αἰώνια Ζωὴ μαζὶ μὲ ὅλους τους Ἁγίους .

Ἀμήν.

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτεΠατήστε εδώ για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA