" Μή νομίζεις ότι τίς προσευχές, τή Θεία Μετάληψη καί τούς άλλους πνευματικούς σου άγώνες, τά χρησιμοποιείς γιά νά πετάξεις τό Σταυρό άπό πάνω σου, άλλά γιά νά τόν σηκώνεις μέ περισσότερη δύναμη καί γιά μεγαλύτερη δόξα τού Χριστού. "Άγιος Νικόδημος ο ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

Στοχάσου τήν εύσπλαχνίατού πανάγαθου Θεού, πού άπό τό τίποτα σέ δημιούργησε “κατ΄είκόνα ” Του, δίνοντάς σου όχι μόνο τό ύπερθαύμαστο άνθρώπινο σώμα, αύτό τό θαύμα τών θαυμάτων, μέ τήν ποικιλία τών όργάνων καί τών λειτουργιών καί τών αίσθήσεων, άλλά καί τή μοναδική θεοειδή ψυχή, μέ τόν λογικό νού, τή θέληση, τή μνήμη καί τίς άλλες δυνάμεις.
Άναλογίσου μετά άπ΄αύτό, πόση πρέπει νά είναι ή εύγνωμοσύνη σου σ΄Έκείνον, τόν ύψιστο καί πανάγαθο Εύεργέτη σου, άπό τόν όποίο πήρες δωρεάν τόσα χαρίσματα, πόσο χρωστάς νά Τόν άγαπάς, νά Τόν εύχαριστείς, νά Τόν δοξολογείς, νά Τόν ύπηρετείς καί πόσο νά προσέχεις, ώστε ποτέ νά μήν Τού φταίξεις καί νά μήν Τόν πικράνεις.
" ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ "
τού μοναχού Άγαπίου Λάνδου τού Κρητός,

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA