Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ἑορτῶν ἑορτή καί πανηγύρι λαμπρό καί περίβλεπτο ἀπολαμβάνει σήμερα τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας! Θεοφάνεια καί Θεϊκά Ἐπιφάνεια καί ἐπιδημία τοῦ Παρακλήτου στόν κόσμο βιώνουμε σήμερα! Εἰσπράττουμε ἁγιασμό, δύναμη, ζωή, ἐλπίδα, σφράγισμα τῆς Νέας Διαθήκης, ἄνοιγμα τοῦ δρόμου τῆς σωτηρίας. Ποιά γλώσσα, ποιό μυαλό, ποιά κτιστή ὕπαρξη, ποιά δύναμη μπορεῖ νά προσεγγίσει, νά ἀγγίξει, νά κατανοήσει ἤ ἔστω καί νά συλλάβει τήν ὑπέρλογη καί ὑπερφυσική ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν πραγματικότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου; Ποιά καρδιά, ποιά ζωή μπορεῖ νά χωρέσει τήν ἄκτιστη χάρη καί τήν ἀπέραντη εὐλογία, τά ἀμέτρητα ζωοπάροχα δῶρα, τούς καταρράκτες τῶν εὐεργετημάτων πού χαρίζει σήμερα ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί στόν κάθε πιστό χωριστά;

Δέν εἶναι ἔκπληξη αὐτό πού ζοῦμε σήμερα. Ἦταν ἐξαγγελία. Ἦταν μιά ἀναμενόμενη ἐμπειρία, πού ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς προετοίμασε γιά τήν πραγμάτωσή της: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ,... ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε πώς ὅποιος πιστέψει σ’ Ἐκεῖνον, θά τρέξουν μέσα ἀπό τά σωθικά του ποτάμια ζωντανοῦ νεροῦ.  «Τοῦτο δέ εἶπε περί τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν» διευκρινίζει ἀμέσως παρακάτω ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Σύμφωνα λοιπόν μέ τόν Χριστο  ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει γίνεται κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅποιος χτίζει μία σχέση ἐμπιστοσύνης καί ἐπικοινωνίας μέ τόν Ἰησοῦ γίνεται πηγή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Παράκλητος, ὅταν ἐπισκέπτεται τόν ἄνθρωπο καί κατοικεῖ στήν ὕπαρξη τοῦ πιστοῦ, δέν κρύπτεται οὔτε ἀποσιωπᾶται. Ὁ πνευματοφόρος ἄνθρωπος φανερώνει τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα του, ἀνεξάρτητα ἀπό τή θέλησή του, ἀκόμη καί ἄν παλεύει νά τό κρύψει ἀπό τούς διπλανούς του λόγῳ ἀρετῆς καί ταπείνωσης.

Τά γνωρίσματα πού ξεχύνονται σάν ζωντανό νερό ἀπό τόν οἰκοδεσπότη τοῦ Παρακλήτου εἶναι ἡ γλυκύτητα, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἀλήθεια. Ὁ ἐξαγιασμένος ἀπό τήν παρουσία τοῦ Τρίτου τῆς Τριάδος Προσώπου πρῶτον, εἶναι θελκτικός καί γλυκύς. Εἶναι ὄμορφος, διότι μέσα του ὁ Παράκλητος μορφοποιεῖ συνεχῶς τόν Χριστό. Εἶναι σαγηνευτικός, διότι ἀπαυγάζει τήν πληρότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Εἶναι ἀποδεκτός καί ἐπιθυμητός, διότι στό πρόσωπό του βλέπουν ὅλοι αὐτό πού ἐπιθυμοῦν καί ἀποζητοῦν νά γίνουν.

Δεύτερον, εἶναι φορέας τῆς ἀληθινῆς δικαιοσύνης. Ὁ πιστός πού κυοφορεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἔχει ἀπόλυτη ἰσορροπία ἀνάμεσα στίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς του καί στή σχέση ψυχῆς καί σώματος. Φέρνει ἐπίσης τήν ἰσορροπία στίς σχέσεις μέ τούς ἄλλους. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἡ ἰσορροπία ἀνάμεσα σέ δύο διαφορετικότητες. Ὁ πνευματοφόρος ἄνθρωπος φέρνει πάντοτε τή δικαιοσύνη, διότι εἶναι ἰσορροπιστής καί πρόσωπο ἑνότητας. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Πνεύματος μόνον ἑνώνει, ἀφοῦ κάθε διχασμός εἶναι ἐκδίωξη τοῦ Παρακλήτου. Ἀκόμη καί ὅταν διαφωνεῖ, δέν συγκρούεται. Ἰσορροπεῖ τό κακό βάζοντας ἀπέναντι τό καλό. Καταργεῖ τήν ἁμαρτία, διότι βάζει ἀπέναντί της τόν Χριστό.

Τέλος, ὅποιος κυοφορεῖ τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας γίνεται ἄνθρωπος τῆς Ἀληθείας. Ὁ πνευματοκίνητος ἄνθρωπος δέν ὑποστηρίζει κάποια ἀλήθεια σάν ἰδέα ἤ σάν γνώμη. Φέρει μέσα του τήν Ἀλήθεια σάν πρόσωπο. Φανερώνει στούς ἄλλους τήν πραγματική Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός. Δέν ἀντιδικεῖ. Μόνον μαρτυρεῖ. Δέν ἀντιπαραβάλλει. Μόνον προβάλλει. Δέν συγκρούεται. Μόνον ὁμολογεῖ τόν Χριστό ὡς Λυτρωτή καί Σωτήρα.Σήμερα, κατά τήν πανεπίσημη τούτη ἡμέρα καλούμαστε νά μελετήσουμε τή σχέση μας μέ τόν Κύριο. Μέ τόν πνευματικό μας ἀγώνα, ὅπως διδάσκεται καί ἐφαρμόζεται μέσα στήν Ἐκκλησία, θά κάνουμε αὐτή τή σχέση ἀληθινή. Θά τήν κάνουμε ζωή καί περίσσευμα ζωῆς. Τότε θά γίνουμε πηγές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖο, ἀφοῦ ξεδιψάσει τούς ἀσίγαστους πόθους τῆς ὕπαρξής μας, θά ποτίζει μέ τά ὁλοζώντανα νάματά Του καί τούς ἄλλους. Τότε ἡ γλυκύτητα, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἀλήθεια θά κάνουν τό περιβάλλον μας οὐρανό καί τόν οὐρανό δική μας καθημερινή ἐμπειρία. Μακάρι αὐτοῦ τοῦ δώρου νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Ἀληθινός Παράκλητος.

 

I.M Δ


 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA