Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή: Η μία είναι η αποτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών μας. Η άλλη είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών μας. Τζώρτζ Μπέρναρ ΣώΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Μία μάχη, μία σφοδρή σύγκρουση βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Χριστός, μετά τήν ἀνάβαση στό Θαβώρ καί τή Θεία Του Μεταμόρφωση, κατεβαίνει στούς ἀνθρώπους, γιά νά φανερώσει τή δύναμή Του ἔναντι τῶν δαιμόνων καί τήν ἀδυναμία τοῦ διαβόλου ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλευθερώνει ἕναν ἄλλον υἱό κάποιου ἀνθρώπου ἀπό τόν υἱό τῆς ἀπώλειας. Ἐκδιώκει τόν ἀρχέκακο ὄφι ἀπό τό πλάσμα Του καί τόν ἀπωθεῖ στό σκοτάδι καί στή φωτιά τῆς ἄρνησης τοῦ Θεοῦ. Διδάσκει, μέ τό θαῦμα πού ἐπιτελεῖ, πώς ἡ πίστη εἶναι μία ἀκατάβλητη δύναμη πού μπορεῖ νά κατορθώσει τά πάντα.

Αὐτό τονίζει ὁ Χριστός στόν ἀπελπισμένο πατέρα τοῦ δαιμονισμένου παιδιοῦ, ὅταν τοῦ λέγει «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Ὅλα εἶναι δυνατά γιά τόν ἄνθρωπο πού ἐπενδύει τήν ἐλπίδα καί τήν ἐμπιστοσύνη του στό Θεό. Ἡ πίστη ἔχει διπλό χαρακτήρα. Πρῶτον, εἶναι πνευματική διεργασία. Εἶναι ἡ ἐσωτερική πεποίθηση πώς ὁ Θεός ὑπάρχει, εἶναι παρών, εἶναι ζωντανό πρόσωπο, εἶναι Πατέρας πού ἀγαπάει καί κάνει τό καλύτερο γιά τά παιδιά Του. Εἶναι ἡ ἐσωτερική σιγουριά πώς ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, πού δίνει τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, γιά νά ἑνωθεῖ μέ τόν ἄνθρωπο καί νά τόν καταστήσει κατά χάρη θεό. Δεύτερον εἶναι ἐξωτερικός τρόπος ζωῆς καί συμπεριφορᾶς. Ἡ πίστη ἔχει γνησιότητα καί ἀκεραιότητα ὅταν ἐπιτελεῖ συγκεκριμένα ἔργα ἀγάπης, προσφορᾶς, θυσίας καί εὐλάβειας. Μία πίστη χωρίς ἔργα εἶναι νεκρή. Εἶναι ἕνα βιβλίο χωρίς σελίδες, ἕνας πίνακας χωρίς χρώματα, ἕνα τραγούδι χωρίς νότες, ἕνα ὄχημα χωρίς καύσιμο. Ἡ πίστη χωρίς ἔργα εἶναι ψέμα, ὑποκρισία, προσποίηση, ἰδεολόγημα, βόλεμα. Ἡ πίστη χωρίς ἔργα εἶναι δυσφήμιση τοῦ Θεοῦ, εἶναι μία ἀπάτη πού ξεγελάει τόν ἄνθρωπο, ἕνα ψυχολογικό καταφύγιο, πού δέν λύνει τά προβλήματα, ἀλλά μόνον τά ἐπικαλύπτει καί τά συντηρεῖ ἀθεράπευτα.

«Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι» μᾶς λέγει σήμερα ὁ Χριστός. Σήμερα, πού τιμᾶμε τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Σιναῒτη, τό συγγραφέα τῆς «Κλίμακος», παίρνουμε αὐτό τό σύνθημα γιά νά στοχαστοῦμε πάνω στήν πίστη. Ἡ διδασκαλία καί τό παράδειγμα τοῦ σήμερα τιμωμένου ὁσίου μᾶς δείχνουν πώς πράγματι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά καταφέρει τά πάντα μέ τήν πίστη του, ἀρκεῖ αὐτή νά εἶναι αὐθεντική, σωστή καί εἰλικρινής. Κατά τή σημερινή Κυριακή ἡ Ἐκκλησία μᾶς λέγει πώς εἴμαστε παντοδύναμοι, ἐφόσον ἀκουμπᾶμε τή ζωή καί τή σκέψη μας στόν Παντοδύναμο Θεό μας. Μᾶς καλεῖ νά ἀνέβουμε τά σκαλοπάτια τῆς πνευματικῆς προσπάθειας καί νά κουραστοῦμε στήν ἀνάβαση τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, γιά νά καθαριστοῦμε ἀπό ὅ,τι μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τό Θεό καί νά ἀξιωθοῦμε ὥριμοι καί φωτισμένοι νά ἑνωθοῦμε μαζί Του.

Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχή τεμπελιᾶς καί βολέματος. Μέ μία μικρή προσπάθεια περιμένει ὁ καθένας νά κερδίσει τά πάντα. Νομίζουμε πώς μέ τήν ἀπραξία μας θά φτάσουμε κοντά στό Θεό, χωρίς ἔργα, χωρίς κόπο, χωρίς ἐπίγνωση. Μέ τήν ἀναβολή τοῦ ἀγώνα ὅμως, ποτέ δέν κερδίζονται τά μετάλλια. Δέν γίνεται νά στεφανωθοῦμε μέ τό στεφάνι τῆς νίκης, ἐάν δέν ἀθληθοῦμε νόμιμα. Ἐμεῖς νομίζουμε πώς ἡ πίστη εἶναι μία μέθοδος γιά νά λύνουμε τά προβλήματα τῆς ζωῆς μας. Ἡ πίστη ὅμως, εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή μας. Ἐάν τό καταλάβουμε αὐτό, τότε θά διαπιστώσουμε ὅτι τά προβλήματα τῆς ζωῆς δέν εἶναι συμφορές. Εἶναι εὐκαιρίες, γιά νά αὐξάνουμε τήν πίστη καί νά προσεγγίζουμε περισσότερο τό Θεό.

«Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι» μᾶς βεβαιώνει ὁ Χριστός. Ὅλα εἶναι δυνατά γιά αὐτόν πού προσεγγίζει τό Χριστό μέ ταπεινό φρόνημα, μέ ἐμπιστοσύνη, μέ ἀγάπη, μέ πόθο νά κάνει στή ζωή του τό θέλημα τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον κάποιες φορές, ἀλλά πάντοτε. Ὅταν τό βλέπει αὐτό ὁ Χριστός, κάνει τή δύναμή Του δύναμή μας καί μᾶς βοηθάει νά κατορθώσουμε ὄχι μόνον αὐτά πού περιμένουμε, ἀλλά ἀκόμη καί αὐτά πού δέν τολμᾶμε οὔτε νά ὀνειρευτοῦμε. Ἄς δίνουμε τόν ἀγώνα τῆς πνευματικῆς ἄσκησης ἀδιάκοπα, γιά νά εἰσπράξουμε καί τά βραβεῖα τῆς «ἄνω κλίσεως», πού ἔχουν ἑτοιμαστεῖ γιά τούς γνήσιους υἱούς τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ.

I.M Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA