Ο άνθρωπος αρχίζει να γερνά όχι όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίζει η καρδιά του. (+) Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης!Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Επίκαιρα κείμενα

 

''Τόν Σταυρόν Σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, καί τήν Άγίαν Σου Άνάστασιν δοξάζομεν."
Ό Σταυρός τού Χριστού, έκτός άπό θείο σύμβολο τής Έκκλησίας μας, έχει ήθική σημασία γιά τόν κάθε πιστό.
Όπως ό Κύριος έφερε τό δικό Του Σταυρό στό Γολγοθά, φορτωμένος τίς άνομίες όλοκλήρου τού άνθρωπίνου γένους, έτσι καί ό πιστός τού Χριστού, φέρει αύτός τόν προσωπικό του σταυρό, τόν άγώνα γιά σωτηρία καί τελείωση.
Ό δρόμος γιά τή σωτηρία είναι πραγματικός Γολγοθάς καί άπαιτεί αύταπάρνηση σέ όσους τόν άνεβαίνουν.
Τό βεβαίωσε ό Κύριος:
« Ός τις θέλει όπίσω μου έλθείν, άπαρνησάσθω έαυτόν, καί άράτω τόν σταυρόν αύτού καί άκολουθήτω μοι »(Μαρκ.8,34).
Ή άγία περίοδος τού Τριωδίου είναι κατ' έξοχήν σταυρική πορεία καί νοητή σταύρωση τών παθών μας.
Γι' αύτό ή Άγία μας Όρθόδοξη Έκκλησία άφιέρωσε τήν Κυριακή αύτή στήν προσκύνηση τού Τιμίου Σταυρού.
Μέ άγάπη Χριστού,
Άρχιμ. Άθανάσιος Φουρκής

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA