Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Επίκαιρα κείμενα

Ό Άγιος Ίωάννης ό Χρυσόστομος, ό κατ' έξοχήν έρμηνευτής τής Καινής Διαθήκης, μάς καθοδηγεί πώς θά συναντήσουμε καί θά βιώσουμε μέσα στήν καρδιά μας τόν γλυκήτατο Ίησού Χριστό. Δείχνουμε πώς ἔχουμε τὸν Χριστό.Στὴν πραγματικότητα δὲν ἔχουμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ἀλλὰ τὶς εἰκόνες του καὶ τὸ ὄνομά του.Τὸν ἔχουμε στὰ λόγια καὶ ὄχι στὰ ἔργα, στὸ στόμα καὶ ὄχι στὴν καρδιά.Νὰ τὸ κατάντημά μας…

Τὸν Χριστὸ πρέπει νὰ τὸν ἔχουμε κυρίως στὴν καρδιά.Χωρὶς αὐτόν, τί ζωή μπορεῖ νὰ ὑπάρξει;

Μία ζωή ψεύτικη, μία ἀξιοθρήνητη φυτοζωΐα. Ὀφείλουμε μὲ κάθε θυσία ν’ ἀναζητήσουμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, νὰ τὸν βροῦμε καὶ νὰ εἴμασθε πάντοτε μαζί του.Εἶναι δύσκολο αὐτό;Ὁ ἴδιος μᾶς περιμένει.
Μὲ ποιὸν εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ συναντηθοῦμε, ἂν ὄχι μὲ τὸν "πανταχοῦ παρόντα Θεό;"Καί έχοντας ώς κέντρο τής καρδιάς μας, τό πρόσωπο τού Νυμφίου Χριστού μας, νά διώκουμε κάθε πειρασμό, πού θέλει νά καθυποτάξει τήν ύπαρξή μας καί νά άναδεικνυώμεθα ήμέρα τήν ήμέρα, άληθινά τέκνα τής Έκκλησίας Του.
Άρχιμ.Άθανάσιος Φουρκής.

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA