Όλα πρέπει να γίνουν από καρδιάς.Να αγαπάμε από καρδιάς,να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας από την καρδιά,να πλησιάζουμε τον Θεό από καρδιάς,να συγχωρούμε από καρδιάς,να προσευχόμαστε από καρδιάς,να ευλογούμε από καρδιάς. ~ Άγιος ΘεοφάνηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

Ένδον τρέφει σέ Γαβριήλ ναού, Κόρη, Ήξει δέ μικρόν καί τό Χαίρε σοί λέξων.
Βή ίερόν Μαρίη τέμενος παρά εικάδι πρώτη.

Μέσα στό ίερό τού ναού τού Σολομώντος ό Άρχάγγελος Γαβριήλ σέ τρέφει παρθένος Κόρη.Θά έρθει σέ λίγο καιρός νά πεί σέ έσένα καί τό "Χαίρε".
Ή Μαρία είσήλθε στά άγια τών άγίων τού ίερού τού ναού τήν 21η. Άγαπητοί μου άδελφοί, έξέχουσα θέση στίς θεομητορικές έορτές, κατέχει τών είσοδίων τής Θεοτόκου.Όπως βλέπετε καί στήν είκόνα, ή Παναγία μας παραδόθηκε άπό τούς άγίους θεοπάτορες γονείς της Ίωακείμ καί Άννα στόν ίερέα προφήτη Ζαχαρία, τόν πατέρα τού Τιμίου Προδρόμου, τριών χρονών καί τήν είσήγαγε στά Άγια τών Άγίων στό ίερό τού νομικού Ναού τού Σολομώντος.
Έκεί έφυλάσσετο ή κιβωτός τής Διαθήκης μέ τίς δύο πλάκες τών δέκα έντολών, πού παρέλαβε ό πατριάρχης τού ίσραηλιτικού λαού καί προφήτης Μωϋσής στό καπνίζοντα όρος Σινά άπό τό Θεό.Ή ράβδος τού άδελφού τού Μωϋσή, τού άρχιερέως τής σκηνής τού μαρτυρίου τού Άαρών.Ή στάμνα μέ τό μάνα, πού τό έριχνε άπό τόν ούρανό ό Θεός γιά νά τρέφει τόν ίσραηλιτικό λαό στήν έρημο, μέχρι νά φτάσουν στή γή τής έπαγγελίας Χαναάν άπό τήν γή τής δουλείας τής Αίγύπτου.
Τό μάνα ήταν ούράνια τροφή πού διατηρούνταν άκέραια όλη τήν ήμέρα καί χαλούσε τήν νύκτα.Έκεί λοιπόν ή Παρθένος Μαρία διαφυλάχθηκε άπό τήν κακία καί πονηρία τού κόσμου δώδεκα χρόνια στό ίερώτερο σημείο τού ναού τού Σολομώντος, όπου ύπήρχαν αύτά τά ίερά κειμήλια τού Ίσραήλ, τα οποία μπορούσε ό ίερέας τού έτους νά θυμιατίσει μιά φορά καί μόνο τό χρόνο.Ό Άρχάγγελος Γαβριήλ έτρεφε μέ ούράνια τροφή τήν θεόπαιδα Μαριάμ.Ώστε, νά προετοιμαστεί γιά τήν μεγάλη άποστολή τής σωτηρίας τών άνθρώπων, νά φέρει έν Άγίω Πνεύματι τόν Υίό τού Θεού τόν Χριστό μας στόν κόσμο.
Ό Θεομητορικός Ύμνος στήν Παναγίας μας άπό τήν Ώραία Πύλη τού "Φιλόκαλου".
Ίερομόναχος Άθανάσιος Φουρκής.

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA