Τι να σε κάνω, αν κρατάς τις νηστείες και δε μπορείς να απαντήσεις στον άλλον μ’ έναν καλό λόγο; (Αγ.Παΐσιος)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Σήμερα ἡ ἄνοιξη εὐωδιάζει. Ἡ πλάση ὁλόκληρη πανηγυρίζει τή νέκρωση τοῦ θανάτου, τή συντριβή τῆς φθορᾶς, τήν κατάργηση τῆς ἁμαρτίας καί τό θρίαμβο τῆς ζωῆς. Ἡ χαρά καί τό πανηγύρι, ὅμως, δέν γίνονται ἀνεμπόδιστα. Γίνονται μυστικά, «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων», ἐπειδή ὑπάρχει ὁ φόβος τῶν ἐχθρῶν. Ὑπάρχει ὁ φόβος ἀπέναντι σ’ αὐτούς πού ἀπεχθάνονται τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού τή φοβοῦνται, πού δέν τή θέλουν, πού τήν ἀμφισβητοῦν, διότι, ἐάν τή δεχθοῦν, θά τούς ἀλλάξει τήν ἁμαρτωλή καί βολεμένη ζωή τους. Εἶναι πολλές οἱ κλειστές καί σφραγισμένες πόρτες πού πρέπει νά διαπεράσει ὁ Ἀναστημένος Χριστός, γιά νά φωτίσει τά σκοτάδια τοῦ κακοῦ. Ἐκεῖνος, ὅμως, «καί τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» ὅλα τά ξεπερνάει. Καμία κλειστή πόρτα δέν μπορεῖ νά συγκρατήσει τή δύναμή Του, νά ἐμποδίσει τό θρίαμβό Του, νά ἀναστείλει τό μήνυμα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, πού ἔρχεται νά δώσει στόν κόσμο ἐγκαταλείποντας τόν τάφο Του.

Ἀλλά δέν εἶναι μόνον ὁ Χριστός πού ἔρχεται πρός τόν ἄνθρωπο «καί τῶν θυρῶν  κεκλεισμένων». Ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά ἀνοίξει τίς δικές του πόρτες, γιά νά δεχθεῖ τόν Ἀρχηγό τῆς Ζωῆς καί Λυτρωτή Ἰησοῦ. Αὐτό δέν εἶναι εὔκολο νά τό κάνει. Δέν εἶναι αὐτονόητο. Οἱ κλειστές πόρτες παρέχουν ἀσφάλεια. Καλύπτουν ἐλλείψεις. Οἱ κλειστές πόρτες εἶναι ἕνα ἀντίδοτο στίς φοβίες καί τά ἄγχη. Οἱ κλειστές πόρτες κρύβουν τή φτώχεια τοῦ πνεύματος καί τῆς ἀρετῆς. Πολλοί ἄνθρωποι κρατοῦν κλειστές τίς πόρτες τῆς καρδιᾶς τους, γιατί ἔτσι εἶναι πιό ἥσυχοι. Δέν ἀνοίγονται, γιά νά μήν ἐκτεθοῦν, νά μή φανοῦν οἱ ἀδυναμίες τους, νά μήν προβληθοῦν οἱ ἀνάγκες τους καί, κυρίως, ἡ ἀπέραντη μοναξιά τους. Μέ τίς κλειστές πόρτες κρύβουν τίς πτώσεις, τήν κακία, τίς ἐνοχές. Ὁ Παντοδύναμος Κύριος διαπερνάει ὅλες τίς ἐξωτερικές κλειστές πόρτες, νικάει ὅλα τά ἐμπόδια, γιά νά πλησιάσει τόν ἄνθρωπο. Τίς πόρτες τῆς ψυχῆς του, ὅμως, πρέπει νά τίς ἀνοίξει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, διότι αὐτές τίς  πόρτες ὁ Χριστός τίς σέβεται καί δέν τίς παραβιάζει. Τό περιστατικό μέ τό Θωμᾶ, πού γιορτάζουμε σήμερα, γι’ αὐτό ἔγινε. Ὁ Κύριος εὐδόκησε νά ἀπουσιάζει ὁ Θωμᾶς ἀπό τήν πρώτη ἀναστάσιμη ἐμφάνισή Του, γιά νά τόν ἀναγκάσει νά ἀνοίξει τίς πόρτες τοῦ ἑαυτοῦ του, προκειμένου νά γίνει δεκτικός στό Σωτήρα.

Ἡ ἀπουσία τοῦ Θωμᾶ τόν προετοιμάζει γιά τήν παρουσία τοῦ Ἰησοῦ. Μέσα ἀπό τήν ἐσωτερική πάλη πού ἔδωσε μέ τόν ἑαυτό του ὁ Θωμᾶς βρῆκε τή δύναμη νά ἀνοίξει διάπλατα τίς πόρτες τῆς ψυχῆς του, γιά νά ὁμολογήσει τή μεγαλύτερη ὁμολογία πίστεως πού ἔγινε ποτέ: «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου». Ὁ Θωμᾶς ἀνοίγει τίς κλεισμένες πόρτες τῆς σκέψης καί τῆς λογικῆς του μετά ἀπό ἐσωτερικό ἀγώνα, ὁ ὁποῖος κράτησε ὀκτώ ὁλόκληρες ἡμέρες καί ἦταν σίγουρα ἐπίπονος ἀλλά στό τέλος ἀποτελεσματικός. Ἡ πρώτη πόρτα πού ἄνοιξε ὁ Θωμᾶς, γιά νά δεχτεῖ τόν Ἀναστημένο Κύριο, ἦταν ἡ πόρτα  τοῦ ἐγωισμοῦ. Πάλεψε πολύ μέ τόν ἐγωισμό του, προκειμένου νά μή νιώσει περιφρονημένος σέ σχέση μέ τούς ὑπόλοιπους μαθητές, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προλάβει νά δοῦν πρῶτοι τό Χριστό. Ἀμέτρητα «γιατί» θά εἶχαν κατακλύσει τό μυαλό του. Γιατί αὐτή ἡ εἰς βάρος του διάκριση; Γιατί αὐτός νά εἶναι λιγότερο προνομιοῦχος καί λιγότερο εὐεργετημένος σέ σχέση μ’ ὅλους τούς ἄλλους; Γιατί νά μήν ἀξιωθεῖ νά βιώσει τήν Ἀνάσταση μαζί μέ τούς συμμαθητές του; Πολλές φορές ὁ ἐγωισμός μέ τή μορφή διαφόρων «γιατί» ἔρχεται νά κλείσει τίς πόρτες τῆς ψυχῆς μας. Ὁ ἐγωισμός μᾶς ἀπομακρύνει καί μᾶς ἀπομονώνει ἀπό τούς ἄλλους. Ὑψώνει γύρω μας τό τεῖχος τῆς ἰδιαιτερότητας. Ἄλλοτε μᾶς κάνει ὑπερόπτες, ἐνῶ ἄλλοτε μᾶς κάνει παραπονιάρηδες. Μέ βάση πάλι τά χαρίσματα καί τίς ἱκανότητες πού ἔχουμε μᾶς κάνει νά νιώθουμε ξεχωριστοί, μοναδικοί, πιό ἄξιοι ἀπ’ ὅλους. Αὐτές οἱ πόρτες τοῦ ἐγωισμοῦ ἀνοίγουν δύσκολα. Αὐτές τίς πόρτες ἔπρεπε ὁ Θωμᾶς νά τίς γκρεμίσει,  γιά νά δεῖ τόν Ἀναστημένο Ἰησοῦ. Αὐτές τίς πόρτες ἀνοίγει καί κάθε πιστός πού θέλει νά γίνει δεκτικός τοῦ θαύματος τῆς Ἀνάστασης. Δεύτερη πόρτα πού ἄνοιξε ὁ Θωμᾶς γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ πόρτα τῆς στενῆς λογικῆς. Ἡ ἀνθρώπινη λογική βάζει ὅρια καί σύνορα. Εἶναι τά ὅρια τῶν δεδομένων. Εἶναι τά ὅρια τῆς κτιστῆς πραγματικότητας πού μᾶς περιβάλλει. Εἶναι τά ὅρια τῆς ὑλιστικῆς ἐμπειρίας τῶν αἰσθήσεων καί τῆς συνήθειας. Ἡ στενή λογική λέγει πώς ἕνας νεκρός μένει μέσα στόν τάφο του.

Ἕνας νεκρός οὔτε περπατάει, οὔτε ἐμφανίζεται στούς φίλους του, οὔτε μοιράζει εἰρήνη καί ἀγάπη. Ἡ στενή λογική λέγει πώς ὁ θάνατος εἶναι ἀνίκητος. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀνάστασης, ὅμως, ἔρχεται νά προσβάλει τήν κοινή λογική. Δέν ἔρχεται νά τήν ἀκυρώσει. Ἔρχεται νά τῆς βάλει καινούρια δεδομένα, δηλαδή νά τήν πλουτίσει, νά τήν ἐπεκτείνει, νά τήν ἀνοίξει καί νά τή διευρύνει. Μόνον ἕνας ἄνθρωπος μέ ἐλεύθερη σκέψη, μέ φωτισμένο καί ὀρθάνοιχτο μυαλό, μέ ἁπλή καί  ἀγαθή καρδιά μπορεῖ νά ἀνοίξει τίς πόρτες τῆς κοινῆς λογικῆς καί νά βάλει τό μυαλό καί τή σκέψη του νά δουλέψουν καί νά κινηθοῦν στά καινούρια δεδομένα. Τέτοιος ἄνθρωπος ἦταν ὁ Θωμᾶς καί σάν τό Θωμᾶ γίνεται κάθε πιστός πού θέλει νά ἀπολαύσει τό Νικητή τοῦ θανάτου στή ζωή του. Τρίτη πόρτα πού ἄνοιξε ὁ Θωμᾶς γιά τό χατίρι τοῦ Ἰησοῦ ἦταν ἡ πόρτα τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη γιά τό Χριστό, ἡ ἀγάπη γιά τούς ἄλλους τόν ἔκανε τό Θωμᾶ νά παραμένει κοντά τους, νά συνεχίζει νά εἶναι μέλος τῆς ὁμάδας, νά περιμένει καί νά ὑπομένει τόν πειρασμό τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Ἄνοιξε διάπλατα τήν πόρτα τῆς ἀγάπης μέσα του, γι’ αὐτό καί λαχταροῦσε τόν Κύριο, ὅσο καί ἄν οἱ ἀμφιβολίες ἔπαιζαν στή σκέψη του τό δικό τους παιχνίδι. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι μία πραγματικότητα πού τή βιώνουν ὅσοι ἀνοίγουν τίς σφραγισμένες πόρτες τῆς ψυχῆς τους, γιά νά τή δεχθοῦν. Ὅποιος ἀνοίξει τήν πόρτα τοῦ  ἐγωισμοῦ, τήν πόρτα τῆς κοινῆς λογικῆς καί τήν πόρτα τῆς ἀγάπης, θά δεχθεῖ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου. Θά βιώσει τήν ἀναστάσιμη χαρά, τήν ἐλπίδα, τήν παρηγοριά, τό φῶς καί τήν ἁγιότητα πού πηγάζουν μέσ’ ἀπό τό κενό μνημεῖο. Μακάρι μέ ἀνοικτές καρδιές νά δεχθοῦμε τήν Ἀνάσταση καί νά γίνουμε κοινωνοί τῶν εὐλογημένων καρπῶν της σάν τό Θωμᾶ. Ἀμήν.

 

Ι Μ Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA