«Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν της αδικίας. Όποιος δέχεται τον άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του». Αγιος Γέρων ΠαίσιοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Επίκαιρα κείμενα

Tό Σάββατο τής Τυρινής η Εκκλησία μας μας καλεί νά θυμηθούμε όλους έκείνους, άνδρες καί γυναίκες πού έζησαν μέ νηστεία άγρυπνία καί προσευχή, τονίζοντας ότι τίποτα δέν είναι άκατόρθωτο. Έχουμε μπροστά μας ώς ζωντανά παραδείγματα αύτούς τούς Όσιους ασκητές άνδρες καί γυναίκες, πού έλαμψαν μέ τούς αγώνες τους καί κατανίκησαν τόν προαιώνιο έχθρό του ανθρώπου.

Αν μάλιστα ζητήσουμε τήν βοήθειά τους, μπαίνουμε μέ θάρρος στον πνευματικό αγώνα, προσπαθώντας όσο τό δυνατόν νά τούς μιμηθούμε. Άσκηση βέβαια δέν είναι μονάχα ή νηστεία, ή άποχή άπό τό φαγητό, άλλα καί ή άποχή άπό κάθε αμαρτία. «Τιμή γάρ νηστείας -μάς τονίζει ο Άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος- ούχί σιτίων άποχή, άλλ' άμαρτημάτων άναχώρησις». Ή νηστεία μέ άλλα λόγια άποτελεί τήν βάση όλων τών άλλων άρετών καί κυρίως τής ελεημοσύνης. Γιατί, όπως μάς προτρέπει ό Ιερός Χρυσόστομος, ή νηστεία μας τότε έχει άξια, όταν στερούμαστε γιά νά ελεούμε. «Νηστεύσωμεν, ίνα ελεήσωμεν».

Απομακρυνόμαστε λοιπόν λίγο-λίγο άπό τά λιπαρά φαγητά, πού προ­σφέρουν τήν ευχαρίστηση καί τήν άπόλαυση, καί προετοιμαζόμαστε μέ τήν λίγη τροφή νά μπούμε στους μεγάλους αγώνες τής Αγίας Σαρακοστής. Στέκονται πρότυπά μας οί Όσιοι ασκητές πού έλαμψαν στήν έρημο στερούμενοι τών πάντων καί κακουχούμενοι. Βέβαια δέν είναι δυνατόν νά μιμηθούμε τήν κάθε λεπτομέρεια τής ζωής εκείνων, άλλά νά έμπνευσθούμε άπό τήν κεντρική γραμμή τής πο­ρείας τους, πού σέ κάθε περίπτωση είναι ρωμαλέα καί μεγαλειώδης.

 

Ιωάννα Κατσούλα


Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA