Ο χρόνος της ζωής μας είναι ένα δάνειο που μας χαρίζει ο Θεός. Το δάνειο πρέπει να το επιστρέψουμε σε ένα βιβλιάριο που θα έχει τα έργα μας, καθώς και τα ένσημα που έχουμε κολλήσει σε αυτή την ζωή, για να μας δώσει ο Θεός στη συνέχεια την αιώνια σύνταξη στη Βασιλεία των Ουρανών. Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου ΑνδρέαΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

Ήχος γ'. Απόστολοι έκ περάτων

Παρέστηκαν Παναγία, τω νεκρικώ σου κραβάτω,

Αγγελικαί στρατηγίαι, καί οί χοροί Αποστόλων

Ιεραρχών εκλογή τε, ό Ιερόθεος άμα.

 

Γονυκλινώς προσπίπτω, τή ση είκόνι Μαριάμ,

καί εκβοώ έκ βάθους, καρδίας λέγων παράσχου,

τον ιλασμόν των πταισμάτων, τω ταλαιπώρω λαώ σου.

 

Σέ σωτηρίας λιμένα, καί ασφαλή καταφυγήν

τείχος καί σκέπη Παρθένε, βοήθειαν καί προστάτην  

καί στρατηγόν έν πολέμοις, υπέρμαχον σέ γινώσκω.

 

Ώς ευωδέστατα ανθη, των εγκωμίων τούς ύμνους καί θυμιάματος αίνον,

προσφέρω σοι Παναγία, τη ση κοιμήσει συναπτών την ταπεινήν ικεσίαν.

 

Αγάλλονται τη κοιμήσει, της Θεοτόκου Μαρίας,

των ουρανών αι δυνάμεις, καί τών ανθρώπων τά πλήθη

τούς γηγενείς γάρ ανήγες, εις παραδείσου τά κάλλη.

 

Πρός τον Υιόν καί Θεόν σου, Παρθενομήτορ Μαριάμ,

έν ούρανοίς μεταστάσα, ύπέρ του σύμπαντος κόσμου,

μετά πολλής παρρησίας, αδιαλείπτως δυσώπει.

 

Καί σέ της πίστεως τείχος, καί τής ελπίδος οχυρόν 

καί του ελέους ταμείον, κατέχομεν Παναγία 

εύσυμπαθήτως σοίς δούλοις, έν ταίς ανάγκαις βοήθει.

 

Τών πολεμίων τά θράση, κατά τών δούλων σου θραύσον,

τών αδικούντων αδίκως, κατάβαλε τάς ενέδρας,

και τω λαω σου βοήθει λυσιτελώς Παναγία.

 

Γερόντισσα Ισιδώρα Αγιοιεροθείτισσα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA