Μη νομίζεις ότι τις προσευχές, τη Θεία Μετάληψη και τους άλλους πνευματικούς σου αγώνες, τα χρησιμοποιείς για να πετάξεις το σταυρό απο πάνω σου, αλλά για να τον σηκώνεις με περισσότερη δύναμη και για μεγαλύτερη δόξα του Χριστού. Αγ. Νικόδημος ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Οι ποταμοί της χάριτος που αναβλύζουν από την Αναίμακτο Θυσία προσφέρονται όχι μόνο στους ζώντας, αλλά και στου τεθνεώτας. Γι’αυτό οι λειτουργοί της Εκκλησίας δεν παύουν από του να δέωνται: <<Μνήσθητι Κύριε.. Υπέρ υγείας.. Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των δούλων Σου..>>Και όσο περισσότερη είναι η πίστις και η αγάπη τους, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κατάλογος των ονομάτων. Τι να πούμε τώρα για τον αριθμό που μνημόνευε ο παπα-Σάββας! Ονόματα <<ων ούκ έστιν αριθμός>>! Την Προσκομιδή την άρχιζε μόνο. Δεν εννοούσε να την τελειώση. Χρησιμοποιούσε ένα πολύ μεγάλο δισκάριο, που έφερε και την παράστασι της Γεννήσεως, και δύο, δυόμιση, τρείς ώρες έβγαζε μερίδες και μνημόνευε ακατάπαυστα.

-Άγιε Πνευματικέ, του έλεγαν μερικοί Πατέρες, πολύ κουράζεσαι. Γιατί τόσα ονόματα? Γιατί τόση ώρα ορθοστασία?

-Δεν κουράζομαι, απαντούσε εκείνος. Αντιθέτως αισθάνομαι μεγάλη χαρά. Ωφελούνται κατά πολλά οι μνημονευόμενοι. Η ωφέλειά τους είναι χαρά μου.

Μερικές φορές δεν τους απέκρυπτε πως ο Θεός με κάποια αποκάλυψι του φανέρωσε την μεγάλη ωφέλεια που παίρνουν οι ψυχές από την μνημόνευσι. Επρόκειτο για ένα όραμα που είχε ιδεί ως νέος ακόμη Ιερεύς στο Κάθισμα του Αγίου Ιακώβου. Για κάποιον Άγγελο που με την μορφή Ιερέως έπλενε και έσβυνε αμαρτήματα <,εν τω αιμάτι του Αρνίου>>. Την αποκάλυψι όμως αυτή δεν την ανεκοίνωσε σε κανένα. Και όλοι ερωτούσαν:<< Τι άραγε να έχη ιδεί ο Πνευματικός? Τι ήταν αυτό που τον παρεκίνησε να μνημονεύη τόσα ονόματα>>. Στο τέλος, πριν από την κοίμισί του σκέφθηκε πως δεν έπρεπε να κρατήση μυστική την αποκάλυψι. Την κατέγραψε και την άφησε στα χειρόγραφά του.

Το 1925 αναδιφώντας ο π. Ιωακείμ Σπετσιέρης τα κατάλοιπά του την βρήκε και την  αντέγραψε. Το κείμενο έχει ως εξής:

<<Πρός τους ερωτώντας, πόθεν παρακινηθείς μνημονεύω κατ’όνομα Και εξάγω μερίδας εις την προσκομιδήν, εις τας καθ’εκάστην εκτελουμένας λειτουργίας>>.

Κατά το 1843 έτος, από των Ιβήρων ήλθομεν εις την του Διονυσίου μονήν ησυχάζοντες άνωθεν της Μονής εις το κάθισμα έχον εκκλησίαν του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, η οποία ήτο από παλαιά και είπεν ο Γέροντάς μου τω Ηγουμένω και την ανακαίνισεν εκ θεμελίων και ήλθεν ο Αρχιερεύς να την εγκαινιάση και το εσπέρας ήλθεν εις Ιερομόναχος της Μονής και έρραψε τας ποδιάς της θείας Τραπέζης και της προσκομιδής και έβρασε τα μίγματα των εγκαινιών.

Και το πρωί μετά τα εγκαίνια και την λειτουργίαν είπε προς τον Γέροντά μου, <<παρακαλώ να δώσης μερικά ονόματα του παπα-Σάββα, επειδή κάμνει κάθε ημέραν λειτουργίαν,να τα μνημονεύη 40 ημέρας εις την προσκομιδήν>>. Και του είπε <,δώσε του όσα θέλεις>>. Και έγραψεν ο Αρχιερεύς είς ένα χαρτί 62 ονόματα και εις το τέλος έγραψε και όσα έδωκεν  ελεημοσύνην τον παπα Στέφανον. Και αφού εμνημόνευσα τας 39 ημέρας, την ημέρα όπου θα εγένοντο 40 ακουμβών εις το αναλόγιον και περιμένων να έλθη ο Γέροντάς μου να πάρω καιρόν δια να λειτουργήσω, απεκοιμήθην και βλέπω εις τον ύπνον μου, ότι ημήν φορεμένος την ιερατικήν  στολήν και ιστάμενος έμπροσθεν της αγίας τραπέζης, και ήτο επάνω της αγίας Τραπέζης ο άγιος δίσκος της λειτουργίας γεμάτος με το αίμα του Χριστού.

Βλέπω και έρχεται ο παπα Σάββας και παίρνει το χαρτί από την προσκομιδήν και την λαβίδα και ήλθεν εις την αγία Τράπεζαν, και βάλει το χαρτί επάνω κοντά εις τον άγιον δίσκον και β ο υ τ ά   τ η ν   λ α β ί δ α  ε ί ς   τ ο   α ί μ α   τ ο υ   Χ ρ ι σ τ ο ύ  κ α ι   σ β ύ ν ε ι   έ ν α   ό ν ο μ α και πάλιν βουτά και σβύνει, έως όπου τελείωσαν όλα και εκκαθάρισε το χαρτί. Εξύπνησα και εγώ και ήλθεν και ο Γέροντάς μου και τω είπον και μου έιπε <<δεν σοι είπα να μην πιστεύης όνειρα>>? Και μετά την λειτουργίαν μοι είπεν <<εσύ δεν είσαι άξιος να συγχωρεθούν αι αμαρτίαι εκείνων. Με την πίστιν έλαβον την άφεσιν των αμαρτιών>>.

<<Αυτή είναι η αιτία που μνημονεύω τα ονόματα όλων>>

Με τον καιρό αύξανε ο αριθμός των γνωστών, των εξομολογουμένων, αυτών που ζητολυσαν τις προσευχές του, και έτσι μεγάλωνε και ο κατάλογος των ονομάτων. Χιλιάδες ονόματα! Πού να προλάβη να τα μνημονεύση όλα! Και τι σκέφθηκε? Τα χώρισε σε τρία μέρη. Τα αντέγραψε με ωραία μεγάλα και καλλιτεχνικά γράμματα σε τρία βιβλία μεγάλου σχήματος και τα διάβαζε ένα κάθε μέρα. Οι Πατέρες της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, οι οποίοι ευλαβούντο υπερβολικά τον Πνευματικό, εφρόντισαν μετά τον θάνατό του να προμηθευτούν από τους υποτακτικούς του ένα από τα βιβλία αυτά, και το εφύλαγαν σαν ιερό κειμήλιο.

Το παράδειγμα του παπα-Σάββα ας ενισχύσει μέσα μας μερικές  παραθεωρημένες ίσως αλήθειες σχετικές με την λειτουργική ζωή και με τις πλούσιες δωρεές που αναβλύζουν από την θυσία του Γολγοθά. Πόσα δεν θα είχε να μας πή για το θέμα αυτό ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων με την Ε’ Μυσταγωγική Κατήχησί του!

 

Eπιμέλεια Δημ.Κολοκούρα

 

 

 

 

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA