Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

≪Ὅταν οἱ στρατηγοί παρατάσσουν τό στράτευμα γιά μάχη... ἀπευθύνουν στούς στρατιῶτες λόγο ἐνθαρρυντικό, τέτοιο πού ἡ παραινετική του δύναμη κάνει πολλούς νά καταφρονοῦν καί τό θάνατο... Ἀνάλογα καί οἱ προπονητές τῶν ἀθλητῶν... πρίν τούς ὁδηγήσουν στό στάδιο τοῦ ἀγώνα, ἐπισημαίνουν ὅτι χρειάζεται νά κοπιά-σουν πολύ γιά νά φτάσουν στό στεφάνι τῆς νίκης. Ἔτσι κι ἐγώ πού εὐλογήθηκα ἀπό τόν Θεό νά παρατάσσω τούς στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ γιά μάχη ἐναντίον ἀοράτων ἐχθρῶν, νά προετοιμάζω μέ ἄσκηση στήν ἐγκράτεια τούς ἀθλητές τῆς πίστης γιά τό στεφάνι τοῦ Θεοῦ, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά σᾶς πῶ λόγο ἐνισχυτικό...

Ὅσοι ἐκπαιδεύονται γιά πολεμικές ἐπιχειρήσεις, καί ὅσοι ἀσκοῦνται στά γυμναστήρια ἔχουν ἀνάγκη ἀπό καλή καί ἄφθονη τροφή γιά νά δυναμώσει τό σῶμα τους καί νά ἔχουν τήν ὅσο γίνεται πιό μεγάλη ἀντοχή στίς κακουχίες καί καταπονήσεις. Ἐμεῖς ὅμως, πού ≪δέν ἔχουμε νά παλέψουμε μέ ἀνθρώπους, ἀλλά μέ τίς ἀρχές καί ἐξουσίες, τίς κυρίαρχες αὐτοῦ τοῦ σκοτεινοῦ κόσμου, τά πονηρά πεύματα πού κινοῦνται ἀνάμεσα σέ γῆ καί οὐρανό≫, ὀφείλουμε νά προετοιμαζόμαστε μέ ἐγκράτεια νηστευτική... πού εἶναι ὠφέλιμη σέ κάθε περίπτωση καί ἐποχή.

Γιατί, ὅσους ἀποφασίζουν νά τήν ἀκολουθήσουν, δαιμονική ἐπίθεση ἐναντίον τους δέν τολμᾶ νά ἐκδηλωθεῖ, οἱ φύλακες ἄγγελοι τῆς ζωῆς μας στέκονται πιό πρόθυμα πλάι στό νηστευτή... Ἄν λοιπόν εἶσαι πλούσιος, μήν περιφρονήσεις τή νηστεία, μήν ἀπαξιώσεις νά τή βάλεις στό τραπέζι σου, μήν τήν ξαποστείλεις ἀπ’ τό σπίτι σου ἀτιμασμένη ἀπό τήν ἡδονική ἀπόλαυση τῆς πλησμονῆς τῶν ἀγαθῶν, μήπως ὁ ἄγγελός σου σέ καταγγείλει στό νομοθέτη τῶν νηστειῶν καί τιμωρηθεῖς μέ τήν πιό μεγάλη φτώχεια, εἴτε ἀπό ἀρρώστια σωματική, εἴτε ἀπό ἄλλο δυσάρεστο πολύ. Ἄν πάλι εἶσαι φτωχός, μήν ἀντιμετωπίζεις τή νηστεία μέ διάθεση εἰρωνική, ἐπειδή τήν ἔχεις συγκάτοικο στό σπίτι καί συνδαιτυμόνα στό τραπέζι καθημερινά... Ἰδιαίτερα τώρα πού γυρίζει ὁ χρόνος καί μπαίνουμε πάλι στίς ἱερές ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἄς τήν ὑποδεχθοῦμε μέ χαρά πολλή...

Ἡ νηστεία ἐξομοιώνει τόν ἄνθρωπο μέ τούς ἀγγέλους, τόν κάνει συγκάτοικο τῶν δικαίων, ἀποτελεῖ τόν καλύτερο σωφρονιστή τῆς ζωῆς. Βέβαια ὑπό τόν ὅρο ὅτι δέν τήν ἐκλαμβάνει κανείς σάν μιά γυμνή ἀποχή ἀπό ὁρισμένα φαγητά... ἀλλά ἀκολουθεῖ ἀληθινή νηστεία, δεκτή ἀπό τόν Θεό.

Καί, ≪νηστεία ἀληθινή, δεκτή ἀπό τό Θεό εἶναι ἐκείνη πού συνοδεύεται μέ ἀποξένωση ἀπό τό κακό, αὐτοσυγκράτηση τῆς γλώσσας, ἀποχή ἀπό τό θυμό, ἀποκοπή τῶν πονηρῶν ἐπιθυμῶν, τῆς καταλαλιᾶς, τοῦ ψεύδους, τῆς ἐπιορκίας. Ἡ φτώχεια μέσα μας ὅλων αὐτῶν ἀποτελεῖ νηστεία ἀληθινή≫. «Ἀληθής νηστεία ἡ τοῦ κακοῦ ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορκίας. Ἡ τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστίν ἀληθής».

Τήν ἱερή αὐτή περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὀφείλουμε, νά γνωρίσουμε πιό καλά τό Χριστό, νά τόν νιώσουμε κοντά μας μελετώντας τήν Ἀλήθεια του πού ἔχει ἀποθησαυρίσει τό Ἅγιο Πνεῦμα στή Γραφή, νά ἐφαρμόσουμε τίς θεῖες διδαχές καί σωτήριες ἐντολές του, πού ἀνακαινίζουν τήν ψυχή... Τίς μέρες πού ἀκολουθοῦν τό Ἅγιο Πνεῦμα θά παραθέσει τραπέζι πνευματικό, θά σᾶς καλέσει σέ πρωινή εὐφροσύνη καί χαρά ἑσπερινή... Ἄς κοινωνήσουμε ὅλοι ἀπό τό ποτῆρι πού χαρίζει ἐγρήγορση πνευματική. Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ γεμάτο τό προσφέρει στόν καθένα, ν’ ἀντλήσει καί νά πιεῖ ἀνάλογα μέ τήν πνευματική νηστεία πού θά ἔχει κάνει ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή... Ὁ Θεός προσφέρει... τή θεία τροφή, ἐξηγεῖ ἡ πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή, σέ ὅσους ≪μέ ἐπίμονο ἀγώνα καί συνεχῆ ἔμαθαν νά διακρίνουν σωστά τό ὅντως καλό ἀπό τό κακό≫. Αὐτῶν τό παράδειγμα ἄς ἐμπνέει, ἄς δυναμώνει καί τή δική μας ψυχή, γιά νά ἀξιωθοῦμε νά παρακαθίσουμε στό τραπέζι τῆς χαρᾶς τῶν γάμων τοῦ Χριστοῦ, μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ δόξα καί ἡ δύναμη μένει στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν≫.

Aγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Υ.Γ. Ἀποσπάσματα τῆς Β΄ ὁμιλίας «Περί Νηστείας». Ἔκδοση «Πολιτιστικός Σύλλογος Σπετσῶν».

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA