Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Κύριε,

Σέ ευχαριστώ πού Σέ γνωρίζω κι έχω τό προνόμιο νά συνομιλώ μαζί Σου.

Όμως Κύριε, Σέ ικετεύω:

γιά όσους άπόψε πονούν,

γιά όσους απόψε έγκληματούν,

γιά όσους φεύγουν άμετανόητοι άπό τούτη τή γή,

γιά όσους άκόμη δέ Σέ γνώρισαν,

γιά όσους νιώθουν άφόρητη μοναξιά,

γιά όσους Σέ άρνήθηκαν γιά πάντα, γιά όσους άπόψε κινδυνεύουν,

γιά όσους καταστρώνουν σχέδια ολέθρια γιά τόν άδελφό, γιά όσους είναι άπελπισμένοι καί σκέπτονται μόνη διέξοδο την αύτοκτονία,

γιά όσους άγωνιούν, γιά όσους πλάγιασαν νηστικοί, γιά όσους όρφάνεψαν, γιά όσους λύγισαν...

Κύριε, πόση μου ή ευθύνη!

 

«Ιησούς» (Λ. Ζιλλέ)

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA