" Μή νομίζεις ότι τίς προσευχές, τή Θεία Μετάληψη καί τούς άλλους πνευματικούς σου άγώνες, τά χρησιμοποιείς γιά νά πετάξεις τό Σταυρό άπό πάνω σου, άλλά γιά νά τόν σηκώνεις μέ περισσότερη δύναμη καί γιά μεγαλύτερη δόξα τού Χριστού. "Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης



Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ, τόν παπᾶ, πού λέμε. Ἀγαπητοί μου, δέν ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο ἀπό τήν ἱερωσύνη. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερέας εἶναι ἀνώτερος ἀπ᾽ ὅλους. Εἶναι ἄρχοντας καί εἶναι βασιλιᾶς. «Νά χαίρεσαι, παπᾶ μου, τήν βασιλεία σου», ἔλεγαν σάν εὐχή παλαιότερα οἱ χριστιανοί. Ἤ, γιά νά τό πῶ καλύτερα, ὁ ἱερέας εἶναι παραπάνω ἀπό βασιλιᾶς. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Ἄν εἶναι ἕνας παπᾶς καί ἕνας βασιλιᾶς καί ἔχω μόνο μία πολυθρόνα, θά βάλω τόν παπᾶ νά καθίσει στήν πολυθρόνα καί ἄς μείνει ὄρθιος ὁ βασιλιᾶς». Καί ὄχι μόνο ἀπό τόν βασιλιᾶ εἶναι ἀνώτερος ὁ παπᾶς, ἀλλά ἀκόμη εἶναι ἀνώτερος καί ἀπό τόν ἄγγελο.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἴδιος πάλι, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔλεγε: «Ἄν συναντήσω στό δρόμο ἕναν ἄγγελο καί ἕναν ἱερέα, θά φιλήσω πρῶτα τό χέρι τοῦ ἱερέα και ἔπειτα τό χέρι τοῦ ἀγγέλου».

2. Τί εἶναι, τέλος πάντων, ὁ ἱερέας καί ἔχει τόσο μεγάλη ἀξία; Ὁ ἱερέας, ὁ παπᾶς, εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ ἐπίγειος Χριστός! Μιά γιαγιά στήν Ἄμφισσα μοῦ εἶπε κάποτε: «Ἄν δέν ὑπήρχατε οἱ παπάδες, θά βρυκολάκιαζε ὁ κόσμος»! Ναί, χριστιανοί μου, ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ παπάδες, θά βρυκολάκιαζε ὁ κόσμος, γιατί οἱ ἄνθρωποι θά ἦταν ἀβάπτιστοι, ἀλειτούργητοι καί ἀκοινώνητοι. Καί ὅταν πέθαιναν, δέν θά θάπτονταν μέ παπᾶ καί μέ ψαλσίματα, ἀλλά θά πήγαιναν «σάν τό σκυλί στ᾽ ἀμπέλι»!…

Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἦρθε στόν κόσμο, γιά νά κάνει τήν Οἰκογένειά Του, πού τήν λέμε Ἐκκλησία. Σ᾽ αὐτή τήν ἱερή Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία, ἀνήκετε ὅλοι ἐσεῖς πού εἶστε ἐδῶ. Ποιός σᾶς ἔβαλε καί πῶς μπήκατε σ᾽ αὐτήν τήν Οἰκογένεια; Σᾶς ἔβαλε ἕνας ἱερέας τοῦ Θεοῦ, ὅταν σᾶς βάπτισε καί ἔτσι γίνατε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί τό Βάπτισμα λέγεται «υἱοθεσία». Ὥστε, ἄν εἶστε χριστιανοί καί μπορεῖτε νά λέτε τόν Θεό Πατέρα, εἶναι γιατί βαπτιστήκατε ἀπό ἕναν ἱερέα. Κι ἄν ἔχετε τήν χαρά νά ἔρχεστε στήν Ἐκκλησία καί νά γεύεστε τό μεγαλεῖο τῆς πίστης μας, εἶναι γιατί ὑπάρχει ὁ παπᾶς, πού τελεῖ τήν Θεία Λειτουργία. Ὤ, ἡ Θεία Λειτουργία! Κατεβάζει τόν οὐρανό κάτω στήν γῆ και ἀνεβάζει τήν γῆ πάνω στόν οὐρανό!

Ὅπως λέγαμε σέ προηγούμενα κηρύγματά μας, στήν Θεία Λειτουργία γίνεται ἕνα θαῦμα. Μή ζητᾶτε ἄλλα θαύματα, χρι-στιανοί μου, γιατί τό μεγαλύτερο θαῦμα εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Καί τό θαῦμα αὐτό τό κάνει ὁ ἱερέας. Ἀρκεῖ μόνο νά θελήσει νά λειτουργήσει ὁ ἱερέας καί κάνει θαῦμα. Μέ τήν εὐχή πού λέει στό «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν» τό Ἅγιο Πνεῦμα μεταβάλλει τό ψωμί σέ Σῶμα Χριστοῦ καί τό κρασί σέ Αἷμα Χριστοῦ! Ὅσοι ὑπουργοί καί πρωθυπουργοί καί ἀξιωματοῦχοι τοῦ κόσμου ἄν μαζευτοῦν, δέν θά μπορέσουν νά κάνουν αὐτό πού κάνει ὁ ἱερέας λειτουργώντας τόν Θεό. Τί εἶπα; Ὅλοι οἱ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ δέν μπορεῖ νά κάνουν αὐτό πού κάνει ὁ ἱερέας. Γιατί ὁ ἄγγελος εἶναι ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ, ὁ ἱερέας ὅμως εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ.

3. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτό τό ἔργο τοῦ ἱερέα, τό τελετουργικό καί τό ἁγιαστικό. Ὁ ἱερέας ἔχει καί τό θεραπευτικό ἔργο. Θά σᾶς τό ἐξηγήσω τί σημαίνει αὐτό: Ὅπως, ἀγαπητοί μου, ἀρρωσταίνει τό σῶμα, ἔτσι ἀρρωσταίνει καί ἡ ψυχή.

Οἱ ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς λέγονται «πάθη», λέγονται «ἁμαρτήματα». Αὐτά τά πάθη μας φταῖνε καί δέν πηγαίνουμε καλά καί ζοῦμε ὅλο ταραγμένοι. Αὐτά τά πάθη εἶναι οἱ ψυχικές μας ἀρρώστειες. Καί ὅπως γιά τίς σωματικές μας ἀρρώστιες πηγαίνουμε στόν γιατρό, ἔτσι καί γιά τίς ψυχικές μας ἀρρώστιες πηγαίνουμε στόν γιατρό τῶν ψυχῶν, τόν ἱερέα καί ἐξομολογούμαστε σ᾽ αὐτόν. Στην οὐσία ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο, εἶναι νοσοκομεῖο. Καί ὅπως στό νοσοκομεῖο μπαίνουν οἱ ἄρρωστοι καί γίνονται ὑγιεῖς μέ τήν θεραπεία τῶν γιατρῶν, ἔτσι και σ᾽ αὐτό τό νοσοκομεῖο πού λέγεται Ἐκκλησία, οἱ πληγωμένες ἀπό τά πάθη ψυχές βρίσκουν σ᾽ αὐτήν τόν πνευματικό ἰατρό, τόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος τούς δίνει τά κατάλληλα φάρμακα καί γίνονται ὑγιεῖς. Ἐννοεῖται ὅμως ὅτι ὁ ἱερέας πρέπει να ξέρει τήν ἐπιστήμη αὐτή νά θεραπεύει τήν ψυχή. Γιατί, πραγματικά, πρόκειται γιά ἐπιστήμη. Πρέπει, δηλαδή, ὁ ἱερέας νά κάνει καλή διάγνωση τῆς ψυχικῆς ἀρρώστιας καί νά δώσει τό κατάλληλο φάρμακο γιά τό κάθε νόσημα. Γιατί, ἄν δέν κάνει καλή διάγνωση καί ἄν δέν δώσει τό κατάλληλο φάρμακο, θά κάνει ζημιά στήν ψυχή καί θά τήν χειροτερέψει ἀντί νά τήν καλυτερέψει. Θά εἶναι ἕνας «κομπογιαννίτης» γιατρός!… Δέν εἶναι ὅμως ὅλοι οἱ ἱερεῖς μας θεράποντες ἰατροί.

Εἶναι μόνο ὅσοι ἔχουν ἰδιαίτερη κοινωνία μέ τόν Θεό, πού τήν πετυχαίνουν με τήν προσευχή, τήν ἄσκηση καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί οἱ ἱερεῖς ἔχουν ἰδιαίτερα τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα τους καί γι᾽ αὐτό τούς ἐξομολόγους ἱερεῖς τούς λέμε «πνευματικούς» πατέρες. Ψάξτε, χριστιανοί μου, νά βρεῖτε ἕναν τέτοιο πνευματικό πατέρα καί, ἄν τόν βρεῖτε, βρήκατε θησαυρό. Στίς ἐπισκέψεις σας μαζί του γιά ἐξομολόγηση θά σᾶς κάνει νά νοιώθετε ὄμορφα καί ὡραῖα. Θα σᾶς κάνει νά χαρεῖτε τήν λευτεριά σας ἀπό τά ἐλεεινά τά πάθη καί νά γευθεῖτε τόν Ἰησοῦ Χριστό σάν Λυτρωτή σας καί γλυκό Θεό σας. Θά νοιώθετε ὅτι ξαναγεννηθήκατε!

4. Ὅσα καί νά πεῖ κανείς, χριστιανοί μου, δέν θά μπορέσει νά ἐκφράσει τό ὕψος τῆς ἱερωσύνης. Αὐτό ὅμως πού θέλω νά σᾶς πῶ τώρα, καί μάλιστα νά τό πῶ πολύ δυνατά, εἶναι να σέβεστε τούς ἱερεῖς. Ὅταν βλέπετε τόν ἱερέα, νά σκύβετε να τοῦ φιλᾶτε ταπεινά τό χέρι καί νά τοῦ λέτε: «Τήν εὐχή σας, πάτερ». Ἐπίσης στόν ἱερέα νά λέτε: «Εὐλογεῖτε, πάτερ». Γιατί αὐτός, σάν ἱερέας, ἔχει ἰδιαίτερα τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, καί σάν ἱερέας, πάλι, τελεῖ τήν Θεία Λειτουργία, πού ἀρχίζει μέ τό «εὐλογημένη ἡ Βασιλεία». Νά μήν κατηγορεῖτε τούς ἱερεῖς σας, χριστιανοί μου, γιατί αὐτοί σᾶς ἁγιάζουν καί σᾶς λένε τό «εἰρήνη πᾶσι» καί τό «εὐλογία Κυρίου καί ἔλεος ἔλθοι ἐφ᾽ ὑμᾶς». Μήν πικραίνετε τόν ἱερέα σας, γιατί, ἄν κάνετε τόν ἱερέα νά ἀναστενάξει, αὐτό δέν θά εἶναι καθόλου καλό, οὔτε γιά σᾶς οὔτε για τήν οἰκογένειά σας. Τόν παπᾶ σας νά τόν κρατᾶτε στήν χούφτα, γιατί εἶναι ὁ πνευματικός σας πατέρας. Λίγοι ἱερεῖς μᾶς ἀπέμειναν, γι᾽ αὐτό καί πρέπει να τούς τιμᾶτε καί νά τούς ἀγαπᾶτε ἰδιαίτερα. Καί ἕνα τελευταῖο χριστιανοί μου:

Ἄν τά παιδιά σας τά καλέσει ὁ Θεός καί τούς φυτέψει τόν πόθο γιά νά γίνουν ἱερεῖς, νά μήν τά ἐμποδίσετε, ἀλλά νά τούς πεῖτε· «Μέ τήν εὐχή μου, παιδί μου, ἀλλά θέλω νά γίνεις καλός παπᾶς, γιά νά καμαρώνω καί ἐγώ καί νά ἀκούω τους ἀνθρώπους νά λένε, “χαρά στούς γονεῖς πού ἔκαναν ἕνα τέτοιο παιδί τους ἱερέα”».

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 

Πηγή:ΑΚΤΙΝΕΣ





Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA