Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

Η Εκκλησία μας προσεύχεται πάντοτε για τον άνθρωπο, για κάθε πτυχή της ζωής του. Προσεύχεται στην χαρά και στη λύπη, στην δυστυχία και στην ευτυχία, στην ευρωστία και στην αρρώστια.

Μάλιστα στη σκληρή αυτή δοκιμασία της αρρώστιας, που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στη νεότητα και το γήρας, στον πλούτο και τη φτώχεια, η Εκκλησία μας αναπέμπει θερμές και ικετευτικές  προσευχές στον «Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών», τον Σωτήρα μας Χριστό και ζητά τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας, για την ίαση και την παρηγορία των ασθενούντων μας αδερφών.

Η ιδιότητα μας σαν Μέλη της Εκκλησίας του Χριστού επιβάλλει να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στην προσευχή μας για τους εν ασθενείαις ευρισκομένους Αδελφούς μας.Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η εν Χριστώ αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο.Εξ άλλου που ξέρουμε,αύριο μπορεί εμείς να έχουμε αυτήν την ανάγκη....

Παραθέτουμε μία ευχή υπέρ των ασθενούντων απο το Ευχολόγιο της Εκκλησίας μας.

 

Δέσποτα Κύριε Σαβαώθ, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ καθεζόμενος, καὶ ὑπὸ τῶν Σεραφὶμ ἀνυμνούμενος· ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν, καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν· ὁ ἀνατέλλων τὸν ἥλιον ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους· ὁ διακρατῶν καὶ διακυβερνῶν ἀῤῥήτῳ δυνάμει καὶ σοφίᾳ πᾶσαν τὴν κτίσιν, καὶ πᾶσαν πνοήν· ὁ παιδεύων καὶ πάλιν ἰώμενος· δέξαι με προσερχόμενον τῆ σῇ ἀγαθότητι, καὶ μὴ βδελύξη με τὸν ἁμαρτωλόν· ἀλλ’ ἐπάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου, καὶ ἐξαπόστειλον βοήθειαν ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, σπλαγχνισθείς ἐπὶ τῷ πλάσματι τῶν χειρῶν σου, ὁ πάντων τὰς προσευχὰς ἐπακούων, καὶ ἴασαι τὸν δοῦλον σου (τὸν δεῖνα) ἐκ τῆς συνεχούσης αὐτὸν ἀσθενείας. Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA