Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

(Τυπικὸν Ἑορτῆς Ἄγ.Ιωάννου του Θεολόγου  περίπτωσις Β΄ παραγρ.4,5,6)

 

 

EN TΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ 

Κύριε ἐκέκραξα καὶ εἰς στίχους ς΄ ψάλλομεν γ΄ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καὶ γ΄ τοῦ Ἁγίου. Δόξα τοῦ Ἁγίου.Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς.Εἴσοδος,Προκείμενον τὰ Ἀναγνώσματα β΄ τῆς Ἑορτῆς καὶ α΄τοῦ Ἁγίου. Ἀπόστιχα τῆς Ἑορτῆς.  «Δόξα» τοῦ Ἁγίου. «Καὶ νῦν» τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια:τῆς ἑορτῆς ,«Δόξα» τοῦ Ἁγίου, «Καὶ νῦν» τῆς ἑορτῆς.

 

ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΩ 

 Ἡ Λιτή του Ἁγίου καὶ τὸ «Δόξα».«Καὶ νῦν «Ὄτε τὸ μέσον της Ἑορτῆς » (ζήτει εἰς τὰ ἀπόστιχα).Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.

 

 ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ 

Τὰ Ἀπολυτίκια.Καθίσματα τοῦ Ἁγίου Δόξα ,Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς.Εἷς τὴν γ΄στιχολογίαν Δόξα Καὶ νῦν τὸ ἐν τὴ γ΄ Ὠδὴ τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Ἐστηκῶς ἐν τῷ μέσῳ ..».Τὰ τοῦ Ὀρθρινοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἁγίου. Κανόνες τῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ Ἁγίου.Ἀπὸ γ΄ Ὠδῆς Κοντάκιον καὶ Οἴκος τοῦ Ἁγίου  καὶ τὰ καθίσματα τοῦ Ἁγίου. «Δόξα, Καὶ νῦν» «Τῆς Σοφίας τὸ Ὕδωρ..».Ἀπὸ ς΄ Ὠδῆς Κοντάκιον καὶ Οἴκος τοῦ Ἁγίου. Καταβασίαι «Θάλασσαν ἔπηξας ». Ἡ θ΄ Ὠδὴ τῆς ἑορτῆς μὲ στίχο «Δόξα Σοὶ ὁ Θεὸς ἠμῶν Δόξα Σοὶ» ,καὶ τοῦ Ἁγίου  μὲ στίχο «Ἅγιε του Θεοῦ». Καταβασία «Ἀλλότριον τῶν μητέρων..».Ἐξαποστειλάρια, τῆς Ἑορτῆς, τοῦ Ἁγίου  καὶ αὔθις τῆς ἑορτῆς. Εἷς τους Αἴνους γ΄ τῆς ἑορτῆς καὶ γ΄ τοῦ Ἁγίου. Δόξα τοῦ Ἁγίου «Καὶ νῦν» «Φωτισθέντες ἀδελφοί..» (ἑορτῆς). Δοξολογία καὶ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.

 

 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

ντίφωνα καὶ Εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα.Μετὰ τὴν εἴσοδο «Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς..», «Ἐξ’ Ἐώας ἐκλάμψας..», « Ὡς τῶν νοσούντων..» , «Τῆς Ἑορτῆς τῆς νομικῆς..». Ἀπόστολος τοῦ Ἁγίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Ἑορτῆς. Εἰς τὸ Ἑξαιρέτως «Ἀλλότριον τῶν μητέρων..». Κοινωνικὸν «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα »,«Χριστὸς Ἀνέστη»,«Εἴη τὸ ὄνομα».

 

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA