Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως πολλές φ