Δάνεισε κι εσύ δυο ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως μ’ αυτή σου τη στάση χάσεις κόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός, όταν περιφρονείται, γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ).Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Τό κήρυγμά μας αυτό, αδελφοί μου χριστιανοί, είναι τό τελευταίο στήν σειρά τών κη­ρυγμάτων μας γιά τήν θεία Λειτουργία. Ευχαριστώ μέσα από τήν καρδιά μου τόν Κύριο ημών 'Ιησού Χριστό, γιατί μέ αξίωσε μέ απλά κηρυγματάκια νά σάς δώσω, όσο μπορούσα, τό νόημα τής θείας Λειτουργίας.Καί τώρα πάμε πρός τό τέλος. Αφού κοινώνησαν οί πιστοί, ο Ιερέας βάζει τό Άγιο Ποτήριο πάνω στήν Αγία Τράπεζα καί τό θυμιάζει. Θυμιάζοντάς το όμως λέει: «Ύψώθητι επί τούς ουρανούς ο θεός καί επί πάσαν τήν γήν ή δόξα Σου». Γιατί τό λέει αυτό; Πότε υψώθηκε στούς ουρανούς ο Χριστός; Υψώθηκε μέ τήν 'Ανάληψή Του. Καί επειδή είπαμε ότι στήν θεία Λειτουργία ζούμε όλη τήν ζωή του Χριστού, από τήν φάτνη τής Βηθλεέμ μέχρι τόν Γολγοθά καί μέχρι τήν Ανάσταση, νά τώρα πού μέ τό «Ύψώθητι επί τούς ουρανούς ο θεός», πού λέει ο Ιερέας, ζούμε καί τήν Ανάληψη του Χριστού. Καί ότι αυτό είναι αλήθεια, φαίνεται από τό ότι μετά ο Ιερέας λέει «Πάντοτε νύν καί αεί...» καί παίρνει τό Αγιο Ποτήριο καί τό πηγαίνει στήν Πρόθεση, εκεί πού έκανε τήν Προσκομι­δή. Γιατί τό κάνει αυτό; Γιατί είπαμε ζούμε τήν Ανάληψη τοϋ Χριστού τώρα. Καί όπως ο Χριστός μέ τήν Ανάληψή Του έφυγε από τήν γή καί πήγε στόν ουρανό, έτσι καί στήν θεία Λειτουργία φεύγει τώρα τό Άγιο Ποτήριο, πού έχει μέσα τόν Χριστό, φεύγει από ανάμεσά μας καί κρύπτεται στήν Πρόθεση. Καί όπως ο Χριστός, όταν έφευγε μέ τήν 'Ανάληψή Του είπε στούς μαθητές Του νά μή λυπούνται, γιατί «θά είναι μαζί τους πά­ντοτε μέχρι τήν συντέλεια του αιώνος», έτσι καί ο Ιερέας τώρα, όταν παίρνει τό Άγιο Ποτήριο καί τό πηγαίνει στήν αγία Πρόθεση, λέει «πάντοτε νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων».

Πάμε πρός τήν απόλυση τώρα, αγαπητοί μου χριστιανοί. Προηγουμένως όμως ο Ιερέας θά ευλογήσει τόν λαό λέγοντάς του «Ευλογία Κυρίου καί έλεος έλθοι εφ' υμάς...» καί θά κάνει έπειτα τήν απόλυση, παρακαλώντας τόν Ιησού Χριστό, διά πρεσβειών τής Παναγίας Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου καί πάντων τών αγίων νά μάς ελεήσει καί νά μάς σώσει. Επειτα λέγει τό «Δι ευχών τών αγίων Πατέρων ημών....» καί μοιράζει τό Αντίδωρο.Νά παίρνετε τό Αντίδωρο, χριστιανοί μου, γιά δυό λόγους. Πρώτον μέν, γιατί παίρνε­τε ευλογία καί αγιάζεσθε μέ τό νά πάρετε ενα κομμάτι, έστω καί μικρό, από αυτό τό πρό­σφορο πού προσκομίστηκε καί πέρασε από τήν ακολουθία τής Προσκομιδής, πού τήν είπαν «λειτουργία εν εμβρύω»! Γιατί πραγματικό Αντίδωρο είναι αυτό πού κόβεται από τό πρόσφορο πού προσκομίστηκε. Καί πρέπει νά είμαστε νηστικοί γιά νά φάμε τό Αντί­δωρο. Ναί, είναι μεγάλη ευλογία τό Αντίδωρο καί αγιάζεται όποιος τό τρώγει μέ πίστη. Αν γιά τούς άρτους τής Αρτοκλασίας λέμε «καί τούς εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πι­στούς δούλους σου αγίασον», γιά φανταστείτε πόσο μεγάλη ευλογία δίνει τό Αντίδωρο σ' αυτόν πού τό τρώγει μέ πίστη. Καί μάλιστα καλόν θά είναι — καί τό κάνουν πολλοί χρι­στιανοί αυτό — νά μήν τό τρώτε όλο τό Αντίδωρο πού παίρνετε από τόν Ιερέα, γιά νά έχετε απ' αυτό στό σπίτι σας καί νά τρώτε ενα μικρό κομματάκι κάθε μέρα τό πρωί, με­τά τήν πρωινή σας προσευχή. Πολλοί ευσεβείς χριστιανοί μαζί μέ τό Αντίδωρο πίνουν καί αγιασμό. Πολύ καλό καί άγιο αυτό πού κάνουν. Αλλά, προσοχή! Πρώτα νά παίρνετε τό Αντίδωρο, γιατί συνδέεται μέ τήν θεία Λειτουργία, καί έπειτα τόν Αγιασμό. Οταν δέ λέω Αγιασμό, δέν εννοώ τόν «μεγάλο», τών Θεοφανείων, αλλά τόν άλλο, τόν «μικρό», πού κάνει ο Ιερέας στήν αρχή κάθε μηνός.

Ο άλλος όμως λόγος γιά νά παίρνετε Αντίδωρο, χριστιανοί μου, είναι γιά νά φιλείτε τό χέρι του Ιερέα. Είναι αίμοσταγές τό χέρι του Ιερέα! Πρίν από λίγο άγγιξε τό Σώμα του Χριστού καί τό έβαλε μέσα στό Αγιο Ποτήριο! Σείς οί λαϊκοί, αφού δέν μπορείτε νά αγγίξετε καί νά ασπαστείτε τήν Αγία Τράπεζα, φιλείτε στήν διανομή του Αντιδώρου τό χέρι του Ιερέα, πού υπηρέτησε τήν Αγία Τράπεζα.Αλλά έχω καί ενα τρίτο λόγο, αδελφοί μου, γιά τόν οποίον πρέπει νά παίρνετε Αντί­δωρο. Λέγεται «Αντίδωρο», γιατί τό παίρνουν οί Χριστιανοί αντί τών Τιμίων Δώρων. «Τί­μια Δώρα» λέγεται ή θεία Κοινωνία. Καί όσοι, γιά διαφόρους λόγους, δέν είχαν τήν χα­ρά νά κοινωνήσουν, παίρνουν τό Αντίδωρο ώς ευλογία, αλλά καί ώς παρηγορία, άς τό πούμε έτσι, πού δέν κοινώνησαν. Νά παίρνετε τό Αντίδωρο, ξαναλέω χριστιανοί μου. Η διανομή δέ του 'Αντιδώρου υπενθυμίζει τις παλαιές «αγάπες», πού έκαναν οί χριστιανοί τρώγοντες όλοι μαζί.

3. Μετά τήν απόλυση του Ιερέα καί τήν διανομή του Αντιδώρου οί χριστιανοί φεύγουν μέ σεβασμό από τήν 'Εκκλησία. Καί μένει στόν Ναό ο Ιερέας, γιά νά καταλύσει τό Αγιο Ποτήριο. Ω, ή κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου! Ο,τι έχει μέσα τό τρώγει καί τό πίνει ο Ιερέας καί γίνεται αυτός Αγιο Ποτήριο! Καί τί έχει μέσα; Έχει τό Σώμα καί τό Αιμα του Χριστού! Αλλά, προσέξτε! Στό Αγιο Ποτήριο μαζί μέ τό Σώμα καί τό Αίμα του Χριστού είναι καί τά ψίχουλα πού έβγαλε ο Ιερέας στήν Προσκομιδή, μνημονεύοντας ζω­ντανά καί πεθαμένα ονόματα. Αυτά τά ψίχουλα, πού είναι οι ψυχές ζώντων καί νεκρών, αφού τίς έπλυνε πρώτα στό Αίμα του Χριστού — ρίχνοντάς τες στό Άγιο Ποτήριο καί λέγοντας «απόπλυνον Κύριε τά αμαρτήματα τών ενθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου» — μετά τίς κατέλυσε, τίς πήρε μέσα του. Ωστε, λοιπόν, μετά τήν κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου ο Ιερέας μπορεί νά πεί στούς χριστιανούς του: Χριστιανοί μου, στήν θεία Λει­τουργία σήμερα σάς έλουσα στό Αίμα του Χριστού γιά νά καθαριστεί ή ψυχή σας καί τώ­ρα σάς έχω στήν καρδιά μου! Σάς κατέλυσα μαζί μέ τήν θεία Κοινωνία! Είμαστε ενα!

Ας μάς δώσει τήν Χάρη Του ο 'Ιησούς Χριστός, χριστιανοί μου, νά Τόν γευόμαστε στήν θεία Λειτουργία. Αυτός είναι ο παράδεισος, ο φυτευμένος κάτω στήν γή.

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA