Η αποτυχία δεν αποτελεί πάντα λάθος μπορεί απλώς να είναι το καλύτερο που μπορεί κάποιος να κάνει υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Το πραγματικό λάθος είναι να σταματήσουμε να προσπαθούμε. B.F. SkinnerΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

Ἐκκλησία που εἶναι «ὁ στῦλος καὶ τὸ στήριγμα τῆς ἀληθείας» ἀγωνίστηκε σκληρά, ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια της, να κρατήσει ἀκέραιη καὶ ἀνόθευτη τὴν ἀλήθεια που μας παρέδωσε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός.Μέσα ἀπὸ διωγμούς, ἀπὸ τὸν πόλεμο τῶν αἱρέσεων,  ἀπὸ τοὺς τέσσερις αἰῶνες σκλαβιὰς της Τουρκοκρατίας καὶ ἀπὸ πολλὲς ἄλλες ἀντιξοότητες, κατάφερε μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου να κρατήσει τὴν ἀλήθεια καὶ να διαφυλάξει τα τέκνα της, τοὺς Χριστιανοὺς, ἀπὸ τὶς πλανεμένες διδασκαλίες, τοὺς «ψευδοδιδασκάλους» καὶ τοὺς «ψευδοπροφῆτες».Κατὰ καιροὺς ἐμφανίστηκαν πολλὲς αἱρέσεις καὶ πολλοὶ αἱρετικοὶ μὲ διεστραμμένο καὶ ἀκάθαρτο πνεῦμα καὶ ὄχι μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμά που κυβερνᾷ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τέτοιοι ἤταν οἱ Ἀρειανοί, οἱ Πνευματομάχοι, οἱ Εἰκονομάχοι, κ.ἅ.

Αἱρετικοὶ ὑπάρχουν καὶ σήμερα καὶ εἶναι ἐξίσου ἐπικίνδυνοι μὲ τοὺς παλιοὺς καὶ ὑπηρετοῦν τὸν ἴδιο πάντα στόχο, κηρύσσοντας «διεστραμμένα», και αγωνίζονται να ἀποσποὺν τοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στην αἵρεση τοὺς, ἀπὸ τὴν ἀλήθεια στο ψέμα!Τέτοιοι αἱρετικοὶ καὶ τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνοι εἶναι καὶ οἱ Ἰεχωβάδες οι οποίοι μεταχειρίζονται πολλοὺς τρόπους για να πείσουν ὅτι κηρύττουν τὴν ἀλήθεια.Κανένας ὅμως αἱρετικὸς οὔτε κηρύττει οὔτε κατέχει τὴν ἀλήθεια. Ἂν ἤταν ἔτσι δεν θὰ ἤταν χωρισμένοι καὶ ξένοι ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων.Οἱ Ἰεχωβάδες εἶναι ὑπάλληλοι μιᾶς ὀργάνωσης καὶ μάλιστα ἑνὸς κολοσσιαίου οἰκονομικοῦ ὀργανισμοὺ μὲ κέντρο τὸ Μπρούκλιν τῶν Η.Π.Α. Χρησιμοποιοὺν μία απίθανη προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα για τὴν ὁποία διατίθενται ἀνυπολόγιστα  χρηματικά  ποσά.Ἡ αἱρετικὴ τοὺς διδασκαλία ἐξαπλώνεται μέσῳ τῆς διαδόσεως τῶν βιβλίων καὶ τῶν περιοδικῶν τοὺς «ΞΥΠΝΑ» καὶ «ΣΚΟΠΙΑ», τὰ ὁποῖα γι᾿ αὐτοὺς εἶναι ἀνώτερα τῆς Ἁγίας Γραφῆς!!!

Οἱ ἴδιοι νομίζουν πως αὐτό που κάνουν εἶναι ἡ πιὸ σπουδαία πράξῃ λατρείας πρὸς τὸν «Ἰεχωβά».  Οἱ φοβερὲς πλάνες που διδάσκουν συμπεριλαμβάνουν ὄλες τις αἱρέσεις που ἐμφανίστηκαν ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες.Καὶ αὐτοὶ τὶς παρουσιάζουν ὡς ἀλήθεια.Ἡ εὐγένεια καὶ τὸ χαμόγελο που μεταχειρίζονται για να μας πλησιάσουν, δεν εἶναι αὐθόρμητα. Ἔχουν πάρει ὁδηγίες γι αὐτὸ καὶ τὸ κάνουν για να ξεγελάσουν τὰ ὑποψήφια θύματα τοὺς. Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, να εἴμαστε πάντοτε προσεκτικοὶ καὶ να ἀντιδροῦμε σωστά. Ἂν χτυπήσουν τὴν πόρτα μας, να τους διώξουμε χωρὶς καμία συζήτηση καὶ χωρὶς να πάρουμε τὰ φυλλάδια ἣ τὰ βιβλία τους! Ἂν συζητήσουμε μαζὶ τοὺς ἢ πάρουμε τὰ βιβλία τοὺς, ἀνοίγουν καρτέλα μὲ τὰ στοιχεῖα μας χωρὶς να τὸ γνωρίζουμε ἐμεὶς καὶ ἀυτό ἀποτελεῖ ἐπιτυχία για αὐτούς. Καὶ φυσικὰ μας ξαναεπισκέπτονται. Για να αντιδρούμε όμως σωστά πρέπει να γνωρίζουμε τι διδάσκουν οι χιλιαστές. Επιγραμματικά λοιπόν θα αναφερθούμε στις αιρετικές διδασκαλίες τους για να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστιανισμό όπως αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται Χριστιανοι Μάρτυρες του Ιεχωβά και επιπλέον είναι και ανθέλληνες.

●Οἱ Ἰεχωβάδες, δεν πιστεύουν στον Τριαδικὸ Θεὸ μας,δεν δέχονται τὴν Θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,για τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λένε πως οὔτε Θεὸς εἶναι ἀλλὰ καὶ οὔτε Πρόσωπο,δεν πιστεύουν στην ἀθανασία τῆς ψυχῆς,δεν δέχονται τὴν Παναγία μας ὡς Θεοτόκο, αρνοῦνται τὴν ύπαρξῃ τῶν Ἁγίων καὶ τὴν προσκύνηση τοὺς καὶ φθάνουν να τοὺς ὑβρίζουν,δεν δέχονται τὰ Ἅγια Μυστήρια,δεν ἀναγνωρίζουν τὴν ύπαρξῃ Ἱερέων καὶ Ἀρχιερέων,δεν τιμούν στον Τίμιο Σταυρό .

●Οἱ Ἰεχωβάδες εἶναι εἰκονομάχοι. Ὄχι μόνον δεν τιμούν τις ἱερὲς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων ἀλλὰ τὶς χλευάζουν καὶ τὶς καταπατούν.

●Δεν δέχονται καὶ δεν τιμοὺν τη Σημαίᾳ μας καὶ τὴν ὀνομάζουν «κουρελόπανο»!!.

●Δεν  πιάνουν ὄπλο ὅταν ὑπηρετοῦν.

●Δεν ἀναγνωρίζουν τὸ πολίτευμα τῆς Δημοκρατίας, τὶς ἐκλογὲς καὶ τὸ Κοινοβούλιο.

●Περιφρονοὺν τοὺς ἀγῶνες για τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας καὶ δεν τιμούν τις Ἐθνικὲς μας Ἐορτές.

●Δεν δίνουν αἷμα. Ἀσφαλῶς καὶ δεν παίρνουν. Οὔτε καὶ δέχονται μεταμόσχευση ὀργάνων.

Εἶναι φανερὸ τὸ πόσο ἐπικίνδυνοι εἶναι καὶ πόσο πρέπει να τοὺς ἀποφεύγουμε. Δεν τους μισοῦμε. Τὴν αἵρεση τους μισοῦμε γιατὶ ἀφοῦ χώρισε αὐτοὺς πρῶτα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, τοὺς βάζει να συμπαρασύρουν κι ἐμᾶς στην ἀπώλεια τοὺς.

Ὁ κάθε αἱρετικός (χιλιαστής , Πεντηκοστιανός, Εὐαγγελικός, Χριστάδελφος κ.ἅ) οὐσιαστικά, ὑπηρετεῖ τὸν ἀντίχριστο καὶ ὄχι τὸν Χριστὸ μας!

Γι᾿ αὐτοὺς προσευχόμαστε να ἐπιστρέψουν στην Ὀρθόδοξη Πίστη ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ περισσότεροι προέρχονται…για να μὴν χάσουν τὴν σωτηρία τους!!

Ἂς προσέχουμε λοιπὸν να κρατήσουμε αὐτὸν τὸν πνευματικὸ Θησαυρό, τὴν Ἁγία καὶ Ὀρθόδοξη Πίστη , ποὺ μας παρέδωσε ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, ποὺ ἔδωσαν καὶ τη ζωῆ τους για να μὴν κινδυνεύσει, οὔτε να ἀλλοιωθεὶ ἣ να νοθευτεὶ ἡ Ἀλήθεια Της. Ἔτσι ἂς φροντίσουμε να τὴν παραδώσουμε καὶ στα παιδιὰ μας.  Γιατὶ  ἂν δεν τὸ φροντίσουμε ἐμείς,  θὰ φροντίσουν για τὸ ἀντίθετο  οἱ   Ἰεχωβάδες  καὶ οἱ ὅμοιοι τους!


 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA