''Είδα την Παναγία και τον Θεολόγο, και τους παρεκάλεσα να μείνω κοντά στα παιδιά μου κι αυτό το Πάσχα, αλλά μου είπαν: Δεν γίνεται άλλο, ελήφθη η απόφασις. Πάσχα θα κάμης στους Ουρανούς μαζί μας!''(Άγιος Γέρων Αμφιλόχιος Μακρής)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

ΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

(Πρό του ύπνου)

 

Παναγία Δέσποινά μου, φύλαξον μὲ ὑπὸ τὴν Σκέπην σου, ὅτι εἰς τὰς Παναχράντους Χεῖράς σου παρατίθημι τὴν ψυχήν μου. Γενοὺ βοηθός μου καὶ Σκέπη μου ἐν τῇ φοβερὰ ἡμέρα τοῦ θανάτου, καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου, ἴνα εἰσέλθω καθαρὸς καὶ ἁγνὸς εἰς τὸν Παράδεισον.

Μὴ ἀπορρίψης μέ, Κυρία μου , τὸν δοῦλον σου, ἀλλὰ βοήθησον μοὶ καὶ δὸς μοὶ τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς μου. Λύτρωσαι μὲ ἀπὸ παντὸς πάθους, κινδύνου , ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας , θλίψεως καὶ ἀσθενείας, καὶ δώρησαι μοὶ ἀληθῆ μετάνοιαν , ἴνα ἐν τῷ παρόντι βίω πορευόμενος θεαρέστως ἐν τοῖς θελήμασι τοῦ ἀγαπητοῦ Σου Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἠμῶν καὶ σωζόμενος τὴ μεσιτεία καὶ βοηθεία Σου ἀπὸ πάσης ἐπιβουλής, ἐλευθερωθῶ καὶ ἐν τῇ φοβερὰ ἡμέρα τῆς κρίσεως ἀπὸ τῆς αἰωνίου καὶ φοβερᾶς κολάσεως.

Τὴν ἁγίαν Σου εἰκόνα προσκυνῶ , θερμῶς εὐχαριστῶ Σὲ καὶ τὸ Πανάγιόν σου Ὄνομα δοξάζω εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν .


Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA