Δάνεισε κι εσύ δυο ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως μ’ αυτή σου τη στάση χάσεις κόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός, όταν περιφρονείται, γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ).Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

      Πρώτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα, αγαπητοί, ή αλλιώς Κυριακή της Ορθοδοξίας. Περάσαμε μία εβδομάδα νηστείας, τήν Καθαρά εβδομάδα. Ή ψυχή μας αισθάνθηκε ανάλαφρα, καί τό σώμα μας ανακουφίστηκε περισσότερο. Τό άγιο Ευαγγέλιο μας όμιλεί γιά τόν Χριστό μας, —γιά ποιόν άλλον άλλωστε;— ό όποιος αποφάσισε, ένώ βρισκόταν στήν Ίουδαία, στήν έρημο του Ιορδάνη, εκεί πού είχε βαπτισθεί, νά πάει στή Γαλιλαία. Καί βρήκε τόν Φίλιππο, τόν μετά ταύτα ’Απόστολό Του, καί του είπε νά Τόν άκολουθήσει. Εκείνος καταχάρηκε. Η παρουσία του Ίησού Χριστού του δημιούργησε στό βά­θος τής ψυχής καί τής καρδιάς του, όπως λένε οι Πατέ­ρες, «κέντρον αγάπης, κέντρον φιλίας».

     Ο Χριστός είναι ό μεγάλος καί μοναδικός φίλος μας. Καί οποίος έχει τέτοιο φίλο εχει «σκέπη κραταιά καί φάρμακο ζωής καί θησαυρόν», όπως λέει ή Παλαιά Διαθήκη. Άλλωστε ό Ίδιος ό Χριστός αποκαλούσε τούς μαθητάς Του φίλους Του. «Ύμείς φίλοι μου έστε», τούς έλεγε μέ τόν έναν καί μέ τόν άλλο τρόπο, καί πε­ρισσότερο τούς τό έδειχνε μέ τήν άγάπη, τήν προστα­σία, καί τήν παρουσία, καί τή στοργή Του. Ό μοναδικός φίλος μας είναι ό Χριστός, ή μοναδική μας αγάπη. Καί μετά έχουμε φίλους τούς φίλους του Ιησού Χρίστου, τούς ανθρώπους πού Τόν αγαπούν, πού Τόν πιστεύουν καί Τόν έχουν κοντά τους.

     Έτσι είχε φίλο καί ό Απόστολος Φίλιππος τόν Να­θαναήλ. Ήσαν κι οί δυό «μιά ψυχή σέ δύο σώματα», όπως θά ’λεγε ό αρχαίος σοφός. Καί μαζί έψαχναν, μέ­σα άπ’ τίς Γραφές κι άπ’ τά σημεία τών καιρών, γιά τόν έρχόμενο Μεσσία. Καί τώρα πού Τόν βρήκε ό ένας, τρέ­χει στόν άλλον, νά τό κοινοποιήσει, νά τόν πληροφορή­σει. Άλλωστε τά τών φίλων κοινά. Τόν βρήκε, λοιπόν, κάτω άπ’ τή συκιά, πού προσευχότανε στόν έρχόμενο Μεσσία και ’κείνος. Καί του είπε: «’Εκείνον τόν όποιον έγραφε ο Μωυσής στό Νόμο καί οί Προφήτες ευρήκαμε, τόν Ίησου, τόν Υιό του ’Ιωσήφ, από τή Ναζαρέτ». Κι ό άλλος απόρησε καί θαύμασε: «Μά οι Γραφές λένε: Απ’ τή Βηθλεέμ, κι άπ’ τήν Ίουδαία..Πώς ’Εκείνος βρίσκεται στη Ναζαρέτ; Καί μπορεί άπό τή Ναζαρέτ —μέ απορία τό λέγει— νά προκύψει κάτι καλό;». Κι ό Φίλιππος δέν τόν άρχισε στίς θεωρίες νά τόν ζαλίσει. Του λέει: «Έλα νά δεις», «Έρχου και ίδε».

      Αυτό είναι ή ’Ορθοδοξία μας, καί αυτό είναι καί ή αγάπη του Χριστού. Καλούμε τούς ανθρώπους στήν αγάπη του Ιησού Χριστού, νά έλθουν, νά Τόν γνωρί­σουν, νά Τόν αναγνωρίσουν, νά γίνουν φίλοι μέ Κείνον. Κι όταν κανείς γίνει φίλος μέ τόν Ιησού «τά εχει ολα,κι άς μην έχει τίποτε», όπως έλεγαν οί Απόστολοι. Τά εχει όλα γιατί εχει Εκείνον, ό οποίος τά πάντα έποίησε.

     Καί ό Ίησούς προφήτευσε γιά τόν Ναθαναήλ. Του είπε πώς είναι ή ψυχή του, ότι είναι αληθινός ’Ισραηλί­της, νους πού βλέπει τόν Θεό. Καί ’κείνος άπόρησε: «Καί πού μέ ξέρεις;». Ό Κύριος μάς ξέρει, μάς γνωρί­ζει, κι όταν έμείς δέν Τόν ξέρομε, γιατί είναι «πανταχου παρών» καί μάς αγαπά τόσο. Καί του ’πε στή συνέχεια αυτό πού προείπαμε. «Όπως ήσουν κάτω απ’ τη συκιά, πριν ό Φίλιππος σέ φωνάξει, εκεί εγώ, μέ τά μάτια της θεότητος, σέ είδα, καί σέ έβλεπα». Καί τότε εκείνος αφέθηκε στόν μεγάλο Φίλο, στόν Ίησού Χριστό. Παρα­δόθηκε. Καί ειδε μεγαλύτερα στή συνέχεια, καί θαύμα­τα, καί τή σταύρωση, καί τήν ταφή, καί τήν Ανάσταση, καί τήν ίδρυση τής Εκκλησίας, καί τά τόσα μεγάλα θαυμάσια. Καί βγήκε στά πέρατα τής Οικουμένης, μα­ζί μέ τούς άλλους ’Αποστόλους, καί κήρυξε τόν Εσταυ­ρωμένο καί ’Αναστημένο Χριστό μας.

     Αυτό είναι ό Κύριος· ό μεγάλος Φίλος μας, ο παντο­τινός, ο μοναδικός, κι ο θησαυρός μας. Καί μείς, μέ τή χάρη Εκείνου, γινόμεθα καί φίλοι μεταξύ μας, πραγ­ματικοί καί αληθινοί, καί φίλοι μέ Κείνον. Αυτό άς τό γνωρίζομε. Μας συμφέρει καί μας χρειάζεται.

π.Ανανίας Κουστένης

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA